ค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่างๆ 2560


หมายเหตุ
*(ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*ค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่างๆ เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณประกอบการตัดสินใจ ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์และศึกษาดูงาน

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page