Blog

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

 

รับสมัครนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

• สำหรับผู้เป็นครูแล้ว ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพและอื่นๆ

• สำหรับผู้เป็นครูแล้ว มีใบประกอบวิชาชีพแล้ว แต่ยังไม่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพครู

• สำหรับครูและบุคลากรการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และบุคลากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด

• สำหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นครูมาก่อน เป็นผู้มีความสนใจและรักในอาชีพครู ทำงานเป็นครูระหว่างเรียน โดยสมัครเป็นครูได้ที่โรงเรียนรุ่งอรุณ และเมื่อผ่านการพิจารณาคัดเลือกแล้ว และมีคุณสมบัติพร้อม จึงจะสามารถดำเนินการสมัครเรียนได้กับสถาบันอาศรมศิลป์

สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ เปิดรับศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

(รับจำนวน 90 คน)

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัคร

เรียนได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 13 กรกฎาคม 2561

 

การจัดการเรียนรู้  เน้นการจัดการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education) โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การฝึกฝนผู้เรียนให้มีคุณสมบัติของผู้ใฝ่เรียนรู้ รู้จักใคร่ครวญต่อสิ่งที่ตนเผชิญอย่างมีสติผ่านการเจริญภาวนา เพื่อบ่มเพาะจิตวิญญาณของครูที่ดี รวมถึงการมีทักษะและสายตาในการสังเกตเด็กอย่างละเอียด ปลูกสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้แก่สังคมไทยต่อไปในอนาคตโดยสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์มีกระบวนการจัดการเรียนรู้จากการทำงานเป็นฐาน (Work-based Learning) การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการเจริญสติ (Mindfulness) เพื่อผลิตครูที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง
 2. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน ในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากหลักฐานดังนี้

                ก. ในกรณีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพครู พิจารณาจากหลักฐานดังนี้

1) เอกสารหลักฐานการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการสอน หรือ สำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบัน ยังไม่

จำหน่ายออก หรือ สำเนาสัญญาจ้าง

2) หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ (หาก

หนังสือฯ หมดอายุในวันสมัครผู้สมัครต้องมีหนังสือฯ ฉบับใหม่แล้ว)

                ข. กรณีมีใบอนุญาตประกอบอาชีพครู พิจารณาจากหลักฐานดังนี้

1) สำเนาสัญญาจ้างที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่ยัง

ไม่มีการจำหน่ายออก

2) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 1. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และต่อการปฏิบัติวิชาชีพ


เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 1. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา
 2. ผ่านการสอบข้อเขียนเชิงวิชาการภาษาไทย ตามเกณฑ์ของสถาบันฯ
 3. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของสถาบันฯ
 4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ของสถาบันฯ
 5. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และต่อการปฏิบัติวิชาชีพ (มีใบรับรองแพทย์แสดงหลักฐานว่าไม่เป็นโรค ร้ายแรงหรือโรคติดต่อ และนำหลักฐานมาแสดงในวันรายงานตัวเป็นนักศึกษา)
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่16 กรกฎาคม 2561
 7. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
 8. ประกาศผลสอบ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
 9. รายงานตัวและลงทะเบียน วันที่ 1-10 สิงหาคม 2561


สอบถามเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร โทร 086-340-5441
02 4904748-54 ต่อ 107, 148, 157
โทรสาร: 02 490 4741

อาจารย์ ดร.จันทนา จินดาพันธ์  : 084-448 – 8308
อาจารย์ อภิษฏา ทองสอาด : 089-966-9447

e-mail : admin_holistic@arsomsilp.ac.th
หรือสำรอง edu@arsomsilp.ac.th

ที่อยู่สำหรับการส่งในสมัครทางไปรษณีย์ : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู สถาบันอาศรมศิลป์ 399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

ใบสมัครออนไลน์

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page