Blog

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 | รอบที่ 1

 


ประกาศสถาบันอาศรมศิลป์

ฉบับที่ ๓๓ / ๒๕๖๐

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ TCAS  รอบที่ ๑  (การรับด้วย Portfolio)

ด้วยสถาบันอาศรมศิลป์   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ (การรับด้วย Portfolio) โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้


 • คุณสมบัติ ของผู้สมัครเข้าศึกษา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑.๑   กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

๑.๒   ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๑.๓   ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆมาก่อน เนื่องด้วยความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

๑.๔   จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

๑.๕  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และพร้อมจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบัน โดยเคร่งครัดทุกประการ

๑.๖  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

๑.๗  ในกรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔

คุณสมบัติ ของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 • ต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังและรักในงานสถาปัตยกรรม การออกแบบ และศิลปะ ใส่ใจในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
 • หนังสือรวบรวมผลงานนักศึกษา การสัมภาษณ์ และความเรียงแสดงเจตจำนง (letter of motivation) เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและจุดแข็งของผู้สมัคร

คุณสมบัติ ของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม

 • มีความรักและสนใจในงานจิตอาสา หรือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ มุ่งมั่นช่วยเหลือชุมชนและสังคม
 • มีความพร้อมทั้งใจ กาย และเวลา ในการเรียนรู้นอกสถานที่ เข้าพบปะและร่วมกิจกรรมกับชุมชน
 • มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ เป็นนายจ้างตนเอง มีโครงการหรือสนใจการงานในลักษณะประกอบการสังคม

 • จำนวนที่จะรับ
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน  ๑๐ คน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม จำนวน    ๖ คน  กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก

กิจกรรมการรับสมัคร ช่วงเวลา
การรับสมัคร

 

ระหว่าง ๒๕ ตุลาคม – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันhttp://arsomsilp.ac.th/th/register/main_f.php
การส่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัครและยื่นแฟ้มสะสมผลงาน รวมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบ

 

ภายในวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือเอาวันประทับตราของบริษัทไปรษณีย์ จำกัด วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
การสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮ้าส์ วันที่ ๑๕ – ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๖๐
สามารถดูรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮ้าส์ ได้ที่ http://tcas61.cup.net
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๐

 • การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

๔.๑   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา TCAS  รอบที่ ๑ จะต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันอาศรมศิลป์ http://arsomsilp.ac.th/th/register/main_f.php

๔.๒   ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวนเงิน ๗๐๐ บาท ภายในวันเวลาที่กำหนดรับสมัคร โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประชาอุทิศราษฎร์บูรณะ  ชื่อบัญชี สถาบันอาศรมศิลป์

 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   เลขที่บัญชี ๒๓๕-๐-๗๘๕๗๒-๗
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เลขที่บัญชี ๒๓๕-๐-๗๘๒๐๕-๔

๔.๓   ผู้สมัครถ่ายภาพหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครเข้ารับการคัดเลือกของตนเอง ส่งให้ทางหลักสูตรที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกทางอีเมล พร้อมทั้งโทรศัพท์มาตรวจสอบการได้รับเอกสาร   และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้  ทั้งนี้ หากชำระเงินช้ากว่าวันที่กำหนดในช่วงการรับสมัคร ถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ ผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ติดต่อคุณอัจจิมา สมทรัพย์  โทร ๐-๒๔๙๐-๔๗๔๔ – ๕๔ ต่อ ๑๕๕  หรือ ๐๙-๐๒๖๒-๓๘๑๙   Email: admin_arch@arsomsilp.ac.th
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ติดต่อคุณภัททวดี แก้วมณี  โทร ๐-๒๔๙๐-๔๗๔๔ – ๕๔ ต่อ ๑๑๓Email: admin_se@arsomsilp.ac.th

๔.๔  หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศ  แม้จะผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาแล้วก็ตาม  จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


ข้อกำหนดในการทำแฟ้มสะสมผลงาน

 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • หนังสือรวบรวมผลงาน โดยผลงานที่รวบรวมมานั้นเป็นผลงานที่ทำขึ้นด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การ drawing งานวาด (painting) งานปั้น งานgraphics ภาพถ่าย งานไม้ งานออกแบบ เป็นต้น โดยที่งานทั้งหมดนั้นสามารถแสดงให้เห็นได้ถึงความสนใจในงานออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ ความใส่ใจและมีความระมัดระวังในงานที่ทำของผู้สมัคร ทั้งนี้งานที่รวบรวมในหนังสือรวบรวมผลงานนักศึกษา ต้องไม่เป็นชิ้นงานต้นฉบับ (original work) แต่ให้เป็นการนำเสนอในลักษณะของรูปภาพ โดยรูปภาพของงานที่ส่งมานั้นต้องเป็นงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง (high resolution print-out) ทางสถาบันฯ ไม่รับสื่อ digital ต่างๆ

นอกเหนือจากผลงานที่ทำในรูปแบบต่างๆนั้น งานที่ผู้สมัครต้องแสดงในหนังสือรวบรวมผลงานนักศึกษา ได้แก่ ตัวอย่างงาน freehand drawing  ปริมาณของงานที่รวบรวมในหนังสือรวบรวมผลงานนักศึกษา ควรมีประมาณ ๑๐-๑๕ ชิ้น โดยมีการออกแบบการจัดวางและ/หรือรูปแบบนำเสนอที่สะอาดและเรียบร้อย แต่ละชิ้นงานต้องมีคำอธิบาย ดังต่อไปนี้

 • รายละเอียดโดยสรุปของงาน ได้แก่ ที่มาของงาน ซึ่งเป็นงานที่ทำในชั้นเรียนหรือผู้สมัครริเริ่มขึ้น
 • แนวความคิดของงาน หรือแรงบันดาลใจในการสร้างงาน
 • สื่อที่ใช้
 • ขนาดจริงของงาน

งานทุกชิ้นต้องรวบรวมและเย็บเป็นรูปเล่มขนาด A3 (29.7*42 ซม.) โดยมีชื่อของผู้สมัครอยู่บนหน้าปก และสถาบันไม่รับแฟ้มหรือแผ่นใบปลิวแยก

ปก  : วัสดุที่ใช้สำหรับปกเป็นกระดาษเท่านั้น ห้ามใช้วัสดุอื่นๆ เช่น โลหะ พลาสติก ไม้ ฯลฯ

การส่ง  : ผู้สมัครต้องส่งหนังสือรวบรวมผลงานนักศึกษาทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง

(หนังสือรวบรวมผลงานนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา)

การส่งคืน: หนังสือรวบรวมผลงานนักศึกษาจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการรับนักศึกษาเข้าเรียนของคณะฯ และจะได้รับการส่งคืนถ้าผู้สมัครแนบซองจ่าหน้าถึงผู้รับและแสตมป์ในราคาที่พอดีกับค่าส่ง

 • ความเรียงแสดงเจตจำนง (letter of motivation) ผู้สมัครต้องเขียนบรรยายถึงเหตุผลในการเลือกที่จะเรียนในสถาบันฯ และความมุ่งหวังของผู้สมัครในการเรียน รวมถึงทัศนคติของผู้เรียนต่อวิชาชีพ ความเรียงไม่เกิน ๓,๐๐๐ คำ

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม

รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน

 • เป็นแฟ้มโชว์เอกสารขนาด a4 (สามารถเข้าเล่มได้)
 • หน้าปกของแฟ้มให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หลักสูตรที่ทำการสมัคร
 • เนื้อหาในแฟ้มสะสมงาน

ส่วนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูปประวัติส่วนตัวประกอบด้วย ชื่อ-สกุล  วันเดือนปีเกิด  อายุ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก ชื่อและที่อยู่ของโรงเรียน  คะแนนเฉลี่ยสะสม  และข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัคร

ส่วนที่ ๒ สำเนาหลักฐานผลงาน (ให้แนบรูปภาพ) ที่แสดงถึงทักษะความสามารถ ในการเป็นจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งในโรงเรียนและร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ   โดยผลงานไม่ควรเกิน ๓ ปีย้อนหลังนับจากวันที่เริ่มรับสมัคร  และควรมี ไม่ต่ำกว่า ๕ ผลงาน โดยมีลายมือชื่อ อาจารย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของกิจกรรม หรือ ผู้จัดงาน/โครงการ ลงนามยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆจริง เอกสารในแฟ้มสะสมผลงาน ควรส่งภาพถ่ายหรือสำเนาโดยต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าที่เป็นเอกสารฉบับสำเนา

ส่วนที่ ๓ เกียรติประวัติ ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล หรือเกียรติบัตร วุฒิบัตร ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในจิตอาสาหรือการบำเพ็ญประโยชน์และความสามารถพิเศษอื่นๆ รวมทั้งภาพถ่ายหรือข้อมูลความสามารถพิเศษอื่นๆ ที่เป็นกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและสาธารณประโยชน์

ส่วนที่ ๔  ความเรียงแสดงเจตจำนง (letter of motivation)  บรรยายถึงเหตุผลในการเลือกที่จะเรียนในหลักสูตรฯ และความมุ่งหวังของผู้สมัครในการเรียน รวมถึงทัศนคติของผู้เรียนต่อวิชาชีพ ความยาว ๑ – ๒ หน้ากระดาษ A๔

 

๖.    หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องยื่นพร้อมแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อประกอบการสมัคร

๖.๑  ใบสมัครที่พิมพ์(print) จากระบบ และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว

๖.๒  หลักฐานการศึกษา ได้แก่ หนังสือรับรอง และสำเนาใบระเบียนการศึกษา (หรือ ปพ 1: 4) หรือ สำเนาใบประกาศนียบัตรอื่นๆที่ระบุผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคการศึกษาที่ ๑  (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)  จำนวน ๑ ฉบับ

๖.๓  สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)  จำนวน ๑ ฉบับ

๖.๔  สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)  จำนวน ๑ ฉบับ

๖.๕  สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)   จำนวน ๑ ฉบับ


ค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่างๆ 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศรับสมัครระบบ TCAS รอบ ๑-๑(พ.ย.)

Share on Facebook76Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page