Blog

สถาปนิกชุมชน+ครูองค์รวม+ผู้ประกอบการสังคม อาศรมศิลป์ร่วมกับสถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย จัด หนองจิก Design Week จังหวัดสงขลา


“สถาปนิก” ชุมชน “ครู”องค์รวม “ผู้ประกอบการสังคม” สถาบันอาศรมศิลป์ จัดกิจกรรม หนองจิก Design Week ร่วมกับ คณะสถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย ถ.หนองจิก เมืองเก่าสงขลา

สถาบันอาศรมศิลป์ ดำเนินโครงการรักษ์สงขลา ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างพลังท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมคุณค่า “เมืองเก่าสงขลา” ให้เข้มแข็ง สู่การเป็นเมืองมรดกโลก โดย สถาบันอาศรมศิลป์ หนึ่งใน 24 สถาบัน ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทยฯ กลุ่มนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ปี 2559 ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยบริหารทุน ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนเชิงสถาบันในรูปแบบการร่วมทุนระหว่าง สกว.และมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาขีดความสามารถการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขนาดกลางและขนาดเล็กให้สามารถตอบสนองโจทย์ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ และสอดรับกับทิศทางยุทธศาสตร์ในการใช้กลไกความร่วมมือกันกับภาคส่วนต่างๆ กับพื้นที่ให้มากขึ้น

โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะเลือกประเด็นโจทย์และพื้นที่ดำเนินงานบนฐานทุนเดิมการทำงานในการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างรูปธรรมของการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และระบบการจัดการของมหาวิทยาลัยด้วยการวิจัย ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 16 เดือน

นักศึกษา คณะ สถาปัตยกรรม จำนวน 70 คน ของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นภาคีวิจัยในพื้นที่ ทดลองออกแบบฟื้นฟูถนนหนองจิก กลางเมืองเก่าสงขลา โดยพื้นที่บริเวณถนนหนองจิกนี้ถูกเลือกทดลอง เป็นกรณีศึกษา ทั้งการอนุรักษ์ การจัดการทางธุรกิจ และการเป็น Learning Space

อีกทั้งยังเพื่อเป็น Learning Station ให้ชาวเมือง โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งพื้นที่ทดลองดังกล่าวนี้หากดำเนินการได้อย่างครบถ้วน ประสบความสำเร็จ ก็มีโอกาสเป็นแม่แบบหรือ “หนองจิกโมเดล” ที่อาจใช้ขยายผลที่จะอนุรักษ์ -บริหารจัดการเมืองเก่าแห่งนี้ได้ หรืออย่างน้อยที่ได้มีการศึกษาพบว่าเมืองเก่าสงขลานี้สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วย โมเดล ดังกล่าว

สถาบันอาศรมศิลป์วางกรอบงานวิจัยและเลือกพื้นที่ทำงานที่ตรงความเชี่ยวชาญของสถาบัน ในการตอบโจทย์ความต้องการของจังหวัดสงขลาที่ต้องการผลงานวิชาการไปพัฒนาพื้นที่ โดยเน้นการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก ใน 3 ด้าน คือ 1) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก 2) การสร้างการเรียนรู้ผ่านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสถาปัตยกรรมและชุมชน กรณีศึกษา ถนนหนองจิก 3) การพัฒนาผู้ประกอบการสังคมบนฐานทุนทางสังคมเมืองเก่าสงขลาสู่การเป็นเมืองมรดกโลก

โดยในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 นี้. สถาบันอาศรมศิลป์จะดำเนินการจัดกิจกรรม ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาและโรงเรียนในพื้นที่เมืองเก่าสงขลา นำผู้บริหารและครู มาศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้เข้าสู่ระบบคุณค่าด้วยกระบวนการใฝ่เรียนรู้ Active Learning ที่โรงเรียนรุ่งอรุณ และพัฒนาแผนการสอนและหลักสูตรท้องถิ่นตามบริบทตนเอง. ซึ่งในขั้นต่อไปสถาบันจะเป็นโค้ชการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่ และกระตุ้นให้ ร.ร.ทำ PLC ด้วยตนเองต่อไป

ภาพกิจกรรม หนองจิก Design Week

คลิปประมวลภาพบรรยากาศงาน หนองจิก Design Week

โครงการวิจัยภายใต้การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างพลังท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาและเสริมคุณค่า เมืองเก่าสงขลา ให้เข้มแข็งสู่การเป็นมรดกโลก

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page