สาขาวิชาทางศิลปศาสตร์ สาขาผู้ประกอบการสังคม


ข้อมูลทั่วไป

สถาบันอาศรมศิลป์ ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้วิถีชุมชนดำรงอยู่ได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อม ๆ กับความก้าวหน้าทางวิทยากรและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม ได้บูรณาการทุนทางสังคมที่มีอยู่ทั้งในบุคคล ทรัพยากรในชุมชนและสิ่งแวดล้อม มาปรับใช้เป็นการเรียนการสอน ให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงกับความรู้ในการประกอบการและฝึกฝนด้านสติปัญญา เชื่อมโยงทุนทางสังคม ทำให้เกิดเป็นผู้ประกอบการสังคม ที่เอื้อประโยชน์ทั้งต่อชุมชนและสังคม ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนได้อย่างยั่งยืน


การจัดการเรียนการสอนเป็นการเรียนด้วยโครงงาน (Project Base Learning) เรียนบนฐานการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา นักศึกษาจะมีโครงงานประกอบการสังคม ซึ่งสร้างรายได้และเกื้อกูลสังคมไปในเวลาเดียวกัน เรียนรู้ที่จะสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมกับคนในชุมชนไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ต่อชุมชนและสังคมปรัชญา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม มีความประสงค์ที่จะสร้างผู้ประกอบการสังคม ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวม เสริมสร้างศักยภาพให้คนในชุมชน ผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครทางสังคม มีจิตอาสาและสำนึกรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนท้องถิ่นของตนเองและสำนึกความเป็นพลเมืองโลก

การประเมินสถานการณ์การพัฒนาประเทศด้านสังคมที่ผ่าน ๆ มา พบว่า ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ำกว่าเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ ทำให้ประชาชนยังขาดทักษะและความรู้ที่จำเป็นและสอดรับกับโลกาภิวัตน์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของประเทศ เช่น ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำ สังคมไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี ปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ในด้านการบริหารประเทศที่ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม มุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม ที่มีความกระตือรือร้น สามารถการบูรณาการความรู้ ทักษะการจัดการที่ได้เรียนรู้ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม นำไปสร้างการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสังคมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ เป็นปัจจัยที่นำไปสู่สาเหตุของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดเป็น “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” (Professional Learning Community) ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของสถาบันอาศรมศิลป์ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรฯ จัดการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและปฏิบัติการจริง เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะและจิตวิญญาณแห่งผู้ประกอบการสังคม ให้กับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ การสร้างผู้นำชุมชน นักปฏิบัติการทางสังคม นักพัฒนาและอาสาสมัครชุมชน ที่เข้าใจ รอบรู้ด้านการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ จากการเป็นผู้ประกอบการสังคมวัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้มีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิตตามหลักแห่งมงคลธรรม มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีหลักคุณธรรมและจริยธรรมแห่งการเป็นผู้ประกอบการสังคม
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ชุมชนท้องถิ่น สังคม และระบบโลกาภิวัตน์ มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสภาวะวิกฤติโลก รวมทั้งเสริมสร้างพลังของชุมชนในการปกป้องดูและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประเทศ
  • มีความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการสังคม คือ เป็นผู้สามารถรวบรวมทรัพยากรหรือทุนของชุมชนและสังคม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนา เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ทำให้เกิดคุณค่าและมูลค่าต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
  • มีความรู้และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทักษะในการพัฒนาองค์กรชุมชน กลุ่ม และภาคีเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Share on Facebook175Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page