Blog

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบ้านหลวงราชไมตรี ริมน้ำจันทบูรนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบ้านหลวงราชไมตรี ชื่นชมชาวชุมชนริมน้ำจันทบูรและสถาปนิก ที่ร่วมกันอนุรักษ์อาคารเรือนไม้เก่าแก่ ปรับปรุงให้เป็นบ้านพักประวัติศาสตร์ที่สวยงามสมสมัย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและคณะฯ เดินทางประชุม ครม.สัญจร  ที่จังหวัดจันทบุรีและตราด  ซึ่งได้เดินทางเยือนพื้นที่ย่านเก่าแก่ชุมชนริมน้ำจันทบูร  เยี่ยมชม บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี  Historical Inn อายุกว่า 150 ปี ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี ผู้สร้างคุณูปการให้กับชาวจันทบุรี
 ซึ่งเป็นสถานที่ที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณผนวกกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านไว้
โดยเป็นการทำงานด้านบริการวิชาการด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นร่วมกับชุมชน

สถาบันอาศรมศิลป์ นำโดย อาจารย์ธีรกุล นิยม รองอธิการบดี  พร้อมด้วย อาจารย์ธิป ศรีสกุลไชยรัก สถาปนิกเพื่อการอนุรักษ์ชุมชน พร้อมด้วยชาวชุมชนริมน้ำจันทบูร ให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกและคณะฯ โดยมี อาจารย์ธิป ศรีสกุลไชยรัก สถาปนิกชุมชน  เป็นผู้แนะนำ  ประวัติเจ้าของบ้าน  และการทำงานด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา   ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการพัฒนาพื้นที่ชุมชนย่านเก่าแก่ ที่มีศักยภาพ เช่น  อาคารเรือนไม้เก่า บ้านตระกูลบุนนาค และเรือนไม้โบราณอีกจำนวนหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุ  ซึ่งมีโอกาสในการพัฒนาได้

“การเยี่ยมชมครั้งนี้ ยังได้มีโอกาสพูดคุยประเด็นสำคัญ ในแง่ของการมองภาพรวมการพัฒนาย่านเก่า ผ่าน การดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาย่านเก่าอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ซึ่งสามารถจัดทำให้เป็นจริงได้ในอนาคต  โดย นายกรัฐมนตรี มีความเห็นมอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมศึกษาและดำเนินการเพื่อให้เกิดการทำงานเพื่อพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมต่อไป”  อาจารย์ธิป กล่าว

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page