รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัจจัยร่วมและกลยุทธ์ฟื้นฟูบทบาท การพัฒนาจิตวิญญาณของวัดในเขตเมืองและกึ่งเมืองกึ่งชนบท กรณีศึกษา วัดในโครงการวัดบันดาลใจ

  • LOGO Watbundanjai

 ก่อนเริ่มต้นการวิจัย  คณะผู้วิจัยมีคำถาม(ค้าง)ในใจอยู่ก่อนว่า  การจะฟื้นฟูบทบาทของวัดในเขตเมืองและกึ่งเมืองกึ่งชนบท  โดยเฉพาะวัดในเขตเมืองนั้น  เป็นไปได้หรือ ? ในเมื่อปรากฏการณ์เป็นอันมากบ่งบอกถึงวิกฤตการณ์เรื้อรังของสถาบันพระพุทธศาสนา ไม่ว่าสถาบันวัดหรือสถาบันสงฆ์    การจะฟื้นฟูวัดให้กลับคืนสู่บทบาทของการพัฒนามนุษย์ด้านจิตวิญญาณและเกื้อกูลประโยชน์แก่สังคมไทย  ดังที่มีมหาคุณูปการมาเนิ่นนานจะเป็นไปได้หรือ

“ฟื้นวัดคืนเมือง  ฝันเฟื่องหรือเปล่า?” คือคำถามในใจ  และด้วยความอยากรู้กันให้

กระจ่างชัดไปเลย  โดยไม่ถามเองตอบเองด้วยความรู้สึก  หากแต่ใช้กระบวนการวิจัยเข้ามาหาคำตอบ  ผลที่ได้จะเป็นอย่างไร คำตอบที่ได้ปรากฏในรายงานผลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยร่วมและกลยุทธ์ฟื้นฟูบทบาทการพัฒนาจิตวิญญาณของวัดในเขตเมืองและกึ่งเมืองกึ่งชนบท  กรณีศึกษา  วัดในโครงการวัดบันดาลใจ” ซึ่งเป็นการศึกษาวัดเมืองและกึ่งเมือง ฯ 5 กรณีศึกษา ใช้เวลาประมาณปีเศษ  ผลการศึกษาได้คำตอบว่า มิใช่ความฝันเฟื่อง  หากแต่มีความเป็นไปได้ และได้เกิดขึ้นแล้วด้วย อีกทั้ง มิใช่เกิดขึ้นด้วยเหตุบังเอิญหรือความโชคดี  หากแต่เกิดจากการกระทำ(กรรม)ของพุทธบริษัทที่มาร่วมกันสร้างให้เกิดเหตุปัจจัยร่วมนั้น  จนกระทั่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันดีงามในลักษณะที่หลากหลายแตกต่างกันไปใน 5 กรณีศึกษาทั้งในวัดใจกลางเมืองหลวง และพื้นที่ภูมิภาค

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page