โครงการหอศิลป์ไม้ไผ่

  • Port_BambooGallery-2
  • Port_BambooGallery

Port_BambooGallery-2
ในประเทศไทยก็มีโครงการก่อสร้างอาคารไม้ไผ่ร่วมสมัย เช่น Soneva Kiri Resort ที่เกาะกูด จังหวัดตราด โรงเรียนปัญญาเด่น จ.เชียงใหม่ โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ซึ่งอาคารทั้งหมดถึงแม้ว่าจะก่อสร้างในเมืองไทย แต่ไม่มีสถาปนิกไทยเป็นผู้ออกแบบแม้แต่ที่เดียว แสดงให้เห็นว่า แม้ไม้ไผ่จะเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่อย่างมากมาย แต่สถาปนิกและวิศวกรคนไทยเองอาจยังขาดองค์ความรู้ที่จำเป็นที่จะนำมาใช้ในการออกแบบ

สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ประกอบกับความรู้ทางเทคนิคสมัยใหม่ เพื่อนำวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาปรับใช้ให้สมสมัย จึงมอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมริเริ่มโครงการออกแบบและก่อสร้างหอศิลป์ไม้ไผ่ สถาบันอาศรมศิลป์ขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไม้ไผ่ ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีอยู่ในประเทศ และเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งอาศัยโครงการนี้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารด้วยไม้ไผ่จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ สร้างเครือข่ายผู้ที่สนใจ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยไม้ไผ่ รวมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม

ชมภาพ หอศิลป์ไม้ไผ่ แบบ 360องศา

Facebook โครงการหอศิลป์ไม้ไผ่

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับโครงการ

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page