โครงการศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงเมืองเก่าลพบุรีอย่างมีส่วนร่วม สู่เมืองมรดกที่น่าอยู่ของประเทศไทย

  • PoatAr-Lopburi (3)
  • PoatAr-Lopburi (4)
  • PoatAr-Lopburi (5)
  • PoatAr-Lopburi (6)
  • PoatAr-Lopburi (7)
  • PoatAr-Lopburi (1)
  • PoatAr-Lopburi (2)
  • PoatAr-LopburiLogo

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย? จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)? เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการอนุรักษ์เมืองอย่างมีส่วนร่วม โดยสถาบันอาศรมศิลป์ ได้เลือกจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและยังคงหลักฐานทางสถาปัตยกรรม ตั้งแต่สมัยทวาราวดี อยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ในปัจจุบัน มาเป็นพื้นที่ในการทำการวิจัย โดยจัดทำการวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยเป็นการทำงานร่วมกันของวัดตองปุและชุมชน, สำนักศิลปการที่ ๔ ลพบุรี, วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี, ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมลพบุรี และสถาบันอาศรมศิลป์ ผ่านการทำงาน ๒ ระดับ คือ

๑) การมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับพื้นที่ย่อย (Area-Based)

กลุ่มภาคีต่างๆและสถาบันฯได้ร่วมกันเลือก ?วัดตองปุ? มาเป็นพื้นที่นำร่องในการอนุรักษ์ และเป็นโครงการในการตกลงความร่วมมือระหว่าง วัดและชุมชน ชมรมอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักงานศิลปากรที่ ๔ จังหวัดลพบุรี และสถาบันอาศรมศิลป์ เพื่อสร้างกระบวนการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม ร่วมกัน โดยมีการดำเนินงาน คือ? การบูรณะเจดีย์? การจัดทำผังแม่บทเพื่อปรับภูมิทัศน์ของวัด และการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนและภาคีเพื่อการอนุรักษ์วัดร่วมกัน เช่น กิจกรรมกีฬาภูมิปัญญาไทย การเขียนแบบบันทึกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Vernadoc) การทำแผนที่คนดี เป็นต้น

๒) การมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับเมือง (Activities-Based)

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนแม่บท (Road Map) เพื่อนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องในภาครัฐ ซึ่งหากได้รับการเห็นชอบ จะนำไปสู่การ

จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกการเห็นคุณค่าของเมืองลพบุรี เช่น กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ กิจกรรมถ่ายภาพ กิจกรรมหนังสั้นบ้านป้อม เป็นต้น โครงการนี้ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยตั้งแต่การร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมจนไปถึงการร่วมวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page