โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม กับชุมชนปกาเกอะญอ

  • Joh
  • joh-6
  • joh-7

โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนปกากะญอ :ศูนย์การเรียนรู้ “โจ๊ะมาโลลือหล่า(โรงเรียนวิถีชีวิต)”

โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ชุมชนปกากะญอ บ้านสบลาน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันอาศรมศิลป์เพื่อสร้างการเข้าถึงสิทธิและโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนห่างไกล ต่างวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้นในชุมชนปกากะญอ บ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาโดยไม่แยกห่างจากรากฐานวัฒนธรรมของตน อันมีวิถีการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่า สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในระยะยาวต่อไป

พะตี่ตาแย๊ะ ยอดฉัตรมิ่งบุญ ผู้นำชุมชนและตัวแทนศูนย์การศึกษาโจ๊ะมาโลลือหล่า เล่าว่า “เด็กๆ ไปเรียนที่โรงเรียนบนดอยไม่สามารถอ่านหนังสือได้เพราะครูมาบ้างไม่มาบ้าง ครูเองไม่ได้เงินเดือน เมื่อย้ายไปเรียนที่โรงเรียนที่อยู่ด้านล่างก็เริ่มไม่กล้าพูดกับคนอื่นเพราะห่างจากการใช้ภาษาพ่อภาษาแม่ออกไปทุกที”

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page