โครงการการศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัดคูเต่า

  • PortAr-Kootao (9)
  • PortAr-Kootao (1)
  • PortAr-Kootao (2)
  • PortAr-Kootao (3)
  • PortAr-Kootao (4)
  • PortAr-Kootao (5)
  • PortAr-Kootao (6)
  • PortAr-Kootao (7)
  • PortAr-Kootao (8)

โครงการนี้เริ่มต้นจากการที่สถาบันอาศรมศิลป์ไปทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมทางภาคใต้ของประเทศไทยจากการลงพื้นที่ในครั้งนั้นทำให้อาจารย์และนักศึกษาได้พบกับสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมที่งดงามของวัดคูเต่า แม้ว่าในปัจจุบันอาคารบางหลังจะมีสภาพเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาก็ตาม เมื่อสอบถามกับทางวัดได้ทราบว่าเจ้าอาวาสมีความต้องการที่จะบูรณะวัด แต่เนื่องจากทางวัดขาดความรู้ความชำนาญในการอนุรักษ์จึงยังไม่ดำเนินการใดๆ ดังนั้นเพื่อรักษาอาคารให้คงอยู่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป อีกทั้งให้ลูกหลานได้ดูได้ศึกษาถึงอดีตของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง เจ้าอาวาสจึงได้ขอให้ทางสถาบันฯ มาช่วยเหลือ ในขณะเดียวกันทางสถาบันฯ?มีความสนใจที่จะนำโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ?(Action Research)?มาใช้เป็นงานเรียนให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม…?ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน?(Problem Based Learning) อีกด้วย

หลังจากที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกับทางชุมชน?พบว่าชาวชุมชนวัดคูเต่าเองก็ต้องการอนุรักษ์โบราณสถานและภูมิทัศน์ในพื้นที่วัดเช่นเดียวกัน?ทางอาจารย์?และนักศึกษาจึงตัดสินใจให้งานอนุรักษ์วัดคูเต่าในครั้งนี้เป็นเสมือนเครื่องมือในการฟื้นฟูทั้งกายภาพและวัฒนธรรมไปพร้อมกัน?โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน?และไม่ปิดกั้นโอกาสทางเศรษฐกิจใดๆ?หากการพัฒนานั้นไม่ส่งผลเสียต่อคุณค่าที่มีอยู่ในพื้นที่จึงก่อเกิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัดคูเต่าขึ้น?โดยทางแกนนำชุมชนและสถาบันฯ?เห็นว่าควรดำเนินการซ่อมแซมศาลาเรียนเป็นหลังแรกก่อน?เนื่องจากเป็นอาคารเรียนหลังแรกที่ยังมีคุณค่าต่อจิตใจคนในท้องถิ่น?เป็นหลักฐานในการอนุรักษ์ศาลาอายุกว่าร้อยปีที่อยู่ในสภาพทรุดโทรมมากของชุมชน?จึงหวังว่ากระบวนการอนุรักษ์ร่วมกับชุมชนจะเป็นจุดเริ่มต้น ในการกระตุ้นความเป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมแก่คนรุ่นหลังให้เห็นคุณค่ามรดกท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้นต่อไป

หนังสือ “วัดคูเต่ากับก้าวแรกของการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม”

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page