อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  • ArchPort-MULC

เป็นอาคารศูนย์กลางกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ ชีวิต ความสัมพันธ์ และการทำงานเพื่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับนักศึกษาเป็นผู้ใช้สอยหลัก ในการออกแบบได้มีการจัด Workshop เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาคม ในการกำหนดตำแหน่ง ที่ตั้ง และโปรแกรมการใช้สอยภายในอาคาร ทำให้เห็นภาพความต้องการการใช้สอยอาคารที่ชัดเจน ทั้งด้านกายภาพ พฤติกรรมการใช้สอย รวมถึงความต้องการในเชิงคุณค่า

?นอกจากนี้ แนวความคิดในการออกแบบยังเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียน แต่เป็นเรื่องของวิถีชีวิต การร่วมกิจกรรมความสัมพันธ์กับเพื่อนจากหลากหลายคณะ รวมถึงอาจารย์ สังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการออกแบบ เพื่อสร้างพื้นที่ให้ผู้ใช้อาคารและผู้มาเยือน ได้เกิดรับรู้ ถึงคุณค่าความเป็น ?ชาวมหิดล? ผ่านเนื้อหาและสัญลักษณ์ขององค์สมเด็จพระราชบิดา รวมถึงเป็นศูนย์กลางกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตการเรียนรู้ และการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page