วีดิทัศน์แนะนำสถาบันอาศรมศิลป์

  • ReviewInstitute

“มหาวิทยาลัยไม่ควรแยกห่างจากสังคมและประชาชนให้สมกับคำว่า…มหาวิทยาลัยของแผ่นดิน”

รู้จักกับสถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนรู้ผ่านการงานจริง (Problem-Based Learning) ทั้งทางด้านศึกษาศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อไปสู่การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และสังคม

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page