ศูนย์การเรียนรู้วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จ.เชียงใหม่


ศูนย์การเรียนรู้วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นหนึ่งในฐานการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์

แขนงการประกอบการสังคมเพื่อชุมชนป่าต้นน้ำ   พื้นที่ปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำ การใช้ธรรมะพัฒนาวิถีชีวิต และการสร้างอาชีพ/การประกอบการเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์
จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อจัดการศึกษาบนฐานการปฏิบัติงานจริง work based Learning มีฐานการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีจิตสำนึกที่ถูกบ่มเพาะในแง่งามภายในใจ กาย ของตนคนรอบข้าง และเชื่อมโยงถึงการเอื้อเฟื้อต่อสังคม  สนับสนุนให้เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน  รวมถึงส่งเสริมการรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองนำการศึกษาไปยกระดับทั้งสภาวะในทุกมิติ โดยมีหลักคิดแนวทางการจัดการเรียนรู้ แบบการศึกษาองค์รวม (Holistic Education) เพื่อให้กิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้ สัมพันธ์เชื่อมโยงกับ ฐานการเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page