Blog

“แผนที่คนดี” เฟ้นหาพลังคุณค่า เข้าถึงหัวใจชุมชนสู่การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กวัดทุ่งครุ

ปรับมุมมองให้ทุกคนมีใจที่เปิดกว้าง ในการรับรู้คุณค่าของคนรอบตัว ทุกๆคนมีคุณค่าในการจรรโลงให้สังคมอยู่ร่วมกันได้ แม้แต่คนตัวเล็กๆ ชีวิตที่ธรรมดา เมื่อได้เข้าไปสัมผัสพูดคุย คุณจะได้รับรู้คุณค่าความหมายบางอย่างของชีวิตที่ดีงาม ที่อาจไม่เคยคิดถึงมาก่อน


สถาบันอาศรมศิลป์ ผสานการเรียนรู้ 3 หลักสูตร  นักศึกษา “ครู” ศึกษาศาสตร์  “สถาปนิก”สถาปัตยกรรมศาสตร์  “ผู้ประกอบการสังคม” ศิลปศาสตร์  ลงพื้นที่ชุมชนเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมกระบวน แผนดีคนดี People Mapping , เรื่องเล่าชุมชนจากภาพ Community Photo Essays และ สำรวจเก็บข้อมูลทางกายภาพ  ร่วมกับ ชาวบ้านโดยรอบพื้นที่วัด  มุ่งหวังการร่วมแรงร่วมใจสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก (ศพด.)  วัดทุ่งครุ  ใน โครงการพัฒนา ศูนย์เด็กเล็กตามแนวทางการเลี้ยงลูกด้วยความรัก ของสมเด็จย่า  “เพราะเด็กเล็กโอกาสทองของการพัฒนาประเทศ”


เฟ้นหาคนดี คนเล็กๆ ในชุมชน 

          รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ ตั้งโจทย์ท้าทายให้กับนักศึกษา เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  โดยให้แต่ละคนได้ระบุ ท่าที การเป็นผู้มาเยือนชุมชนหรือการเข้าหาชาวบ้าน ด้วยการฟังด้วยหัวใจ ชวนพูดคุย สื่อสารสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างเป็นมิตรไมตรี  รับรู้เรื่องราวชีวิตและความดีงานที่มีอยู่ในคนทุกคน เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ หาคุณค่าความดีงาม ของ คนธรรมดา ๆ ในชุมชน

         

คนดีศรีทุ่งครุ

          เราเชื่อมั่นว่า มีคนดี ที่มีความสามารถอยู่ในชุมชนอย่างแน่นอน ชาวชุมชนที่ทำอาหารเก่ง มีฝีมือ ด้านงานฝีมือ  งานช่าง งานประดิษฐ์ งานสวน  งานประมง  ด้วยกิจกรรม แผนที่คนดีปูพรมลงพื้นที่ เฟ้นหา คนดีศรีทุ่งครุ ทำให้นักศึกษาได้ค้นพบคนดีที่มีอยู่จริง  นำเรื่องราวชีวิตและความดีงามของชาวชุมชน มาเรียบเรียงเพื่อจัดทำนิทรรศการ  “คนดีศรีทุ่งครุ”  นักศึกษาศึกษาศาสตร์ และ ผู้ประกอบการสังคม ส่วนด้านนักศึกษาสถาปัตยกรรม ได้สำรวจ ข้อมูลทางกายภาพ ทาบภาพให้เห็นภาพอนาคตที่สามารถพัฒนาได้ ปรับปรุง สร้างสรรค์ ให้สภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกศูนย์  ได้เกิดสิ่งใหม่ ๆ เช่น สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และ ช๊อป ร้าน ขายอาหาร ที่สามารถมีขึ้นภายในศูนย์เด็กเล็กได้อย่างลงตัว สร้างรายได้ให้กับศูนย์ คิดออกแบบปรับพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์เพิ่มเติม


โดยกิจกรรมเช้าของวันที่สอง ณ ลานกิจกรรมของศูนย์เด็กเล็กวัดทุ่งครุ ชาวบ้านเดินทางมาร่วมนิทรรศการกันอย่างคึกคัก  มีความสุข สนุกสนานไปกับเสียงเพลง “คนดีศรีทุ่งครุ” จากนักศึกษา ทั้ง 5 กลุ่ม ที่ได้ร่วมกันแต่งบทเพลงบอกเล่าเรื่องราวชุมชนโดยเนื้อหาเพลงระบุชื่อบุคคลและความดีงามของแต่ละท่านในเนื้อเพลง

ต่อจากนั้นเราจึงชวนกันทำขนมหรืออาหารว่างขนม บราวนี่ และ คุกกี้  ที่มีโภชนาการอาหารเพื่อเด็ก ๆ โดย มีวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ จาก โรงเรียนรุ่งอรุณ ชวนคิดพาลงมือทำ โดย ครูพี่เลี้ยงเด็ก ป้า ๆ น้า ๆ ในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมด้วยความสมัครใจและเต็มใจ การทำอาหาร ขนม นี้ เพื่อเป็นแนวทางพาเด็กเรียนรู้ผ่าน งานครัว และการสร้างรายได้ให้กับศูนย์และชุมชน

เพียงการประสานสร้างความเข้าถึงด้วยหัวใจ
กิจกรรมครั้งนี้ ทำให้คนในชุมชนที่ไม่เคยได้เข้ามามีส่วนร่วมกับศูนย์ฯ ได้มาร่วมเป็น กำลังแรง กำลังกายสำคัญ ทำให้เราเห็นว่า แนวคิดสู่การปฏิบัติทำได้จริง แต่ต้องลงมือทำถึงจะเกิด ผู้สูงอายุมีความสามารถในชุมชนจำนวนไม่น้อยที่จะเป็นกำลังสำคัญได้ เพียงประสานสร้างความเข้าใจ รับฟังด้วยหัวใจ


โครงการพัฒนา ศูนย์เด็กเล็กตามแนวทางการเลี้ยงลูกด้วยความรักของสมเด็จย่า  สถาบันอาศรมศิลป์ มีความมุ่งหวังในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย  ด้วยการนำองค์ความรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย อาทิ เรื่องอาหารและโภชนาการสำหรับเด็ก การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พื้นที่เล่นสร้างปัญญา ทั้งภายในภายนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์  สติปัญญา ปูพื้นฐานความพร้อมที่สำคัญของเด็ก สู่การพัฒนา ด้าน  คิด อ่าน เขียน ได้ในทุก ๆ มิติ ด้วยการคำนึงถึงการผสานความร่วมมือของคนในชุมชนที่แท้จริง เพราะเราเชื่อว่า คนในชุมชนมีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวที่อยากจะเห็นการพัฒนาเด็กในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นอนาคตที่สดใสของชุมชนต่อไป

 

Share on Facebook268Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page