Blog

สถาบันอาศรมศิลป์ จัดกิจกรรม BIG CLEANING & ZERO WASTE ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จิตอาสาพลังแผ่นดิน

17 ตุลาคม 2560 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันอาศรมศิลป์ ครบรอบ 11 ปี ชาวอาศรมศิลป์ ประกอบด้วย ครู อาจารย์ นักศึกษา สถาปนิก พนักงาน พร้อมใจกัน ประกอบพิธีทำบุญสวดมนต์ภาวนาและร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและองค์กร น้อมนำจิตใจที่ตั้งมั่นถวายเป็นพุทธบูชา ด้วย“วิถีแห่งมงคลธรรม” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราร่วมทำสืบต่อกันมากว่า 10 ปี และร่วมสืบ สานเจตนารมณ์องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กรเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่น ๆ มาศึกษาวิถีการอยู่อย่างเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากตัวเราจนเป็นวิถีวัฒนธรรมองค์กร “แยกขยะ ฝึกใจ” รู้จักใช้และจัดการทรัพยากรตั้งแต่ต้นทางสู่ปลายทางที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์เพื่อเราและโลก ซึ่งการเรียนรู้ ก่อนการลงมือทำเพื่อย้ำจิตย้ำใจให้ตระหนักในความสำคัญเพื่อตัวเราอยู่ร่วมกันในองค์กรด้วยความเข้าใจแท้จริง และรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีความมุ่งหมายในการลดปัญหาและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่าร่วมกันสม่ำเสมอ

สำหรับวันสำคัญนี้ เราจึงจัดกิจกรรม BIG CLEANING & ZERO WASTE เพื่อเรียนรู้และทบทวน แนวทางเชิงปฏิบัติการ reuse reduce recycle และ zero waste จัดการทรัพยากรขยะในองค์กร เข้าใจ รู้จริง ปฏิบัติได้ ทุกคนในองค์กร กว่า 100 ชีวิต ลงแรงกันทำความสะอาด อาคาร สถานที่ เรียนรู้วิธีการแยกขยะที่ละเอียด ลึกซึ้ง . โดยได้รับความเมตตาจาก คุณครูปราณี หวาดเปีย (ครูปุ้ย)วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ในสถานีจัดการทรัพยากร ให้กับชุมชน โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร มาให้ความรู้ ทักษะ และนำพาปฏิบัติจริงในกระบวนการแยกขยะที่ถูกต้อง ทำให้พวกเราได้รู้ว่าตัว เราคือ “คนต้นทาง” ที่สำคัญมากในการจัดการปัญหาขยะ

ต่อจากนั้นทุกคนจึงไปนำขยะจากโต๊ะทำงาน ที่อยู่ตามอาคารทั้ง 6 อาคารมาแยกชิ้นส่วนขยะอย่างถูกต้องด้วยความเข้าใจ ทั้ง ชนิดและประเภทต่าง ๆ ของขยะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุพลาสติก กระดาษ วัสดุผสม ฯลฯ แยกแยะที่ทำจากความ รู้จริง รู้ถูก เป็นประโยชน์ในการนำขยะที่แยกแล้วไปเข้าสู่อุตสาหกรรมหมุนเวียนทรัพยากรเพื่อกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสะดวกต่อไป

อีกทั้งยังทำให้เรารู้ว่าปริมาณและชนิดของขยะแต่ละอาคารมีชนิดใดบ้างและสามารถนำกลับไปสู่กระบวนการหมุนเวียนใช้ใหม่ด้วยตัวเราเองก่อนที่จะนำเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมหมุนเวียนได้อย่างไรบ้างเป็นเหตุให้หลายคนสะท้อนว่าต้องกลับมาคิดและปรับการใช้สิ่งต่าง ๆในชีวิตประจำวันเพื่อลดปัญหานี้อย่างจริงจัง

จะย้อนมามองที่ตนเอง ทบทวนพฤติกรรม และเริ่มที่ตัวเอง หมั่นฝึกตนให้แยกขยะจนเป็นวิถีปฏิบัติประจำวันต่อเนื่อง ช่วยองค์กรช่วยโลกให้น่าอยู่ด้วยมือเราตั้งแต่วันนี้อย่างจริงจัง

โอกาสอันดีทำให้เราได้ฝึกทบทวนตนเองย้ำจิตใจให้ตระหนักและปฏิบัติการจัดการทรัพยากรขยะให้เกิดความแม่นยำและพัฒนาการทำงานด้วยจุดมุ่งหมาย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้ง ตัวเรา องค์กรชุมชนสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างโลกนี้ให้น่าอยู่ เพราะตลอดระยะเวลาของการทำงาน สถาบันอาศรมศิลป์ ที่มีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตังแต่ต้นทางโดยเริ่มจากตัวเรา ชุมชนอาศรมศิลป์ ซึ่งเป็นแบบอย่างองค์กร ที่เร่งลดปัญหาขยะ ควบคู่ไปกับการนำกระบวนการ การจัดการทรัพยากรที่ถูกต้องนี้ ไปใช้ในชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เราได้ไปทำงานด้วย ทั้งช่วยจัดกระบวนการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อหาทางออกและสร้างความร่วมมือไปพร้อมกับชุมชน เพี่อให้ชุมชนได้ดำเนินการจัดการทรัพยากรได้ด้วยตัวเอง

ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันอาศรมศิลป์ นำโดย นายธรากร กมลเปรมปิยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนสถาบัน ร่วมเป็นส่วนหนี่งในการจองวันทำความดี 17 ตุลาคม กับ “โครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน” ซึ่งเป็นการริเริ่มและสนับสนุน โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ธนาคารจิตอาสา จับมือ ภาคี เครือข่ายทำความดีเพื่อสืบสานพระปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งสร้างกลไกสานต่อเครือข่ายงานเพื่อเปลี่ยนแปลง สังคมให้งอกงามและยั่งยืน


สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมเป็นหนึ่งใน 19 องค์กร เปิดงาน 365 วัน ทำดี จิตอาสาพลังแผ่นดิน

สถาบันอาศรมศิลป์ จึงขอเชิญชวน กลุ่มคน องค์กร เครือข่ายต่าง ๆที่สนใจนำกิจกรรมกระบวนการ BIG CLEANING & ZERO WASTE ตั้งแต่หลักคิดเชิงปฏิบัติการ ความรู้ ทักษะ การจัดการขยะ reuse reduce recycle และ zero waste ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อโลกเพื่อเรา ทางสถาบันฯพร้อมที่จะให้การแนะนำฝึกอบรมและเปิดให้เข้าศึกษาดูงาน ด้วยความยินดี

ภาพกิจกรรม BIG CLEANING & ZERO WASTE สถาบันอาศรมศิลป์ องค์กรจิตอาสาพลังแผ่นดิน

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page