Blog

ตารางหลักสูตรระยะสั้น จริยศิลป์ ศิลปะสร้างคน (More Than ART)a2


หมวดศิลปะบำบัด


คอร์ส จิตรกรรมไทยบนถุงผ้า (๑ วัน)

กำหนดจัด : อาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐  ณ สถาบันอาศรมศิลป์
รายละเอียด: การเรียนรู้จิตรกรรมไทยเบื้องต้น ด้วยกระบวนการลอกลาย ปรุลาย โรยลาย เขียนลาย และลงสี สร้างผลงานของตนเอง
ค่าลงทะเบียน    
ท่านละ ๒,๒๕๐ บาท  (บุคคลทั่วไป)
ท่านละ ๒,๐๐๐ บาท  (พิเศษสำหรับสมาชิกเก่า)
ท่านละ ๒,๐๐๐ บาท (ภิกษุ ครู นักศึกษา)
ท่านละ ๑,๘๐๐ บาท (สามเณร นักเรียน)

(รวมค่าอุปกรณ์ อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

คอร์ส จิตรกรรมไทยโบราณ

กำหนดจัด: วันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันอาศรมศิลป์
รายละเอียด: ยกระดับการเรียนรู้จิตรกรรมไทย ด้วยกระบวนการลอกลาย ปรุลาย โรยลาย เขียนลาย และลงสีบนเฟรมผ้า สร้างผลงานของตนเอง
ค่าลงทะเบียน   
ท่านละ ๔,๕๐๐ บาท  (บุคคลทั่วไป)
ท่านละ ๔,๐๐๐ บาท  (พิเศษสำหรับสมาชิกเก่า)
ท่านละ ๔,๐๐๐ บาท (ภิกษุ ครู นักศึกษา)
ท่านละ ๓,๕๐๐ บาท (สามเณร นักเรียน)
(รวมค่าอุปกรณ์ อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

คอร์ส จิตรกรรมไทยโบราณ (๗ วัน) โดยเป็นการเดินทางไปศิลปะไทยสัญจร ๑ วัน ในกรุงเทพฯ

รายละเอียด: ยกระดับการเรียนรู้จิตรกรรมไทยขั้นสูง ด้วยกระบวนการลอกลาย ปรุลาย โรยลาย เขียนลาย และลงสีบนเฟรมผ้าสร้างผลงานด้วยตนเองอย่างประณีต

ราคาคอร์ส              ๑๔,๐๐๐ บาท / ท่าน
พิเศษสำหรับลูกค้าเก่า         
๑๓,๕๐๐ บาท / ท่าน
ราคา ภิกษุ ครู นักศึกษา      ๑๓,๕๐๐ บาท / ท่าน
ราคา สามเณร นักเรียน      ๑๓,๐๐๐ บาท / ท่าน
(
รวมค่าอุปกรณ์ อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

กำหนดจัด:
โปรแกรม A
       กำหนดจัดกิจกรรมวัน จันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ถึง ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
โปรแกรม
B       กำหนดจัดกิจกรรมเฉพาะวันอาทิตย์
เดือนพฤษภาคม วันอาทิตย์ที่  ๒๑ , ๒๘
เดือนมิถุนายน   วันอาทิตย์ที่  ๔  , ๑๑ , ๑๘ , ๒๕
เดือนกรกฏาคม วันอาทิตย์ที่  ๒


หมวดศิลปะพัฒนาการเรียนรู้


คอร์ส ศิลปะไทยสัญจร (๑ วัน)

กำหนดจัด: วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียด: ศิลปะไทยสัญจร ท่องอดีต เที่ยววัด สัมผัสความงาม จิตรกรรมไทยฝาผนังบนพื้นไม้โบราณ  ณ วัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี  workshop คัดลายครู”  เพื่อเรียนรู้ความเป็นไทย ฝึก”จริยศิลป์”  ตามสภาวะความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อได้ลงมือทำงานศิลป์ ให้ ศิลป์สร้างคน คนฝึกศีล เกิดการขัดเกลาจิตใจตนเองผ่านการทำงานศิลป์ในวัดซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมมรดกศิลป์ มรดกธรรม ที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้คนรุ่นเราได้สืบสาน

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ ๒,๔๕๐ บาท  (บุคคลทั่วไป)
ท่านละ ๒,๒๐๐ บาท  (พิเศษสำหรับสมาชิกเก่า)
ท่านละ ๒,๒๐๐ บาท (ภิกษุ ครู นักศึกษา)
ท่านละ ๒,๐๐๐ บาท (สามเณร นักเรียน)
(รวมค่าอุปกรณ์ อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

คอร์ส จิตรกรรมไทยเทคนิคพื้นกาวเม็ดมะขามดินสอพอง ๒ วัน

กำหนดจัด: ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ ๒๕-๒๖  กุมภาพันธ์. พ.ศ ๒๕๖๐  ณ สถาบันอาศรมศิลป์
รายละเอียด: เรียนรู้และฝึกทำเทคนิคทุกขั้นตอนการทำพื้นกาวเม็ดมะขามดินสอพอง อันเป็นภูมิปัญญางานจิตรกรรมไทยโบราณตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบการทำเฟรมผ้าพื้นก้าวเม็ดมะขามดินสอพองจนถึงกระบวนการเขียนลายออกมาเป็นผลงานตนเอง

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ ๔,๕๐๐ บาท  (บุคคลทั่วไป)
ท่านละ ๔,๐๐๐ บาท (ภิกษุ ครู นักศึกษา)
ท่านละ ๓,๕๐๐ บาท (สามเณร นักเรียน)
(รวมค่าอุปกรณ์ อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)


หมวดศิลปะภาวนา


คอร์ส วาดเส้นพัฒนาผ่านกาย -ใจสัมพันธ์ (Contour)

รายละเอียด: วาดเส้นโดยใช้จิตเข้าไป สัมผัสกับวัตถุ (หุ่น) ตา-มือ-ใจ
สัมพันธ์กัน จนเกิดสติสัมปชัญญะ ทำให้เห็นความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ ระหว่าง กาย ใจ และวัสดุที่ตนวาด  

กำหนดจัด: เรียนในวันอาทิตย์ หลักสูตรละ ๒ ครั้ง ครึ่งละวัน เวลา ( ๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)
ณ สถาบันอาศรมศิลป์
วันอาทิตย์ที่  ๕    มีนาคม ๒๕๖๐  และ วันอาทิตย์ที่  ๑๒   มีนาคม ๒๕๖๐

ค่าลงทะเบียน    
ท่านละ ๒,๒๕๐ บาท  (บุคคลทั่วไป)
ท่านละ ๒,๐๐๐  บาท  (พิเศษสำหรับสมาชิกเก่า)
ท่านละ ๒,๐๐๐ บาท (ภิกษุ ครู นักศึกษา)
ท่านละ ๑,๘๐๐ บาท (สามเณร นักเรียน)

(รวมค่าอุปกรณ์ อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

คอร์ส Gesture

กำหนดจัดกิจกรรม: วันอาทิตย์ที่ ๑๙  มีนาคม ๒๕๖๐  และ อาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม  ๒๕๖๐
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ ๒,๒๕๐ บาท  (บุคคลทั่วไป)
ท่านละ ๒,๐๐๐  บาท  (พิเศษสำหรับสมาชิกเก่า)
ท่านละ ๒,๐๐๐ บาท (ภิกษุ ครู นักศึกษา)
ท่านละ ๑,๘๐๐ บาท (สามเณร นักเรียน)
(รวมค่าอุปกรณ์ อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

คอร์ส  Sketch

กำหนดจัด: วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ และ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
ค่าลงทะเบียน    
ท่านละ ๒,๒๕๐ บาท  (บุคคลทั่วไป)
ท่านละ ๒,๐๐๐  บาท  (พิเศษสำหรับสมาชิกเก่า)
ท่านละ ๒,๐๐๐ บาท (ภิกษุ ครู นักศึกษา)
ท่านละ ๑,๘๐๐ บาท (สามเณร นักเรียน)
(รวมค่าอุปกรณ์ อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

ราคาพิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนเรียนทั้ง ๓ คอร์ส  (Contour , Gesture , Sketch)
ท่านละ ๖,๐๐๐  บาท  (บุคคลทั่วไป)
ท่านละ ๕,๕๐๐  บาท (พิเศษสำหรับสมาชิกเก่า)
ท่านละ ๕,๕๐๐  บาท (ภิกษุ ครู นักศึกษา)
ท่านละ ๕,๐๐๐  บาท (สามเณร นักเรียน)
(รวมค่าอุปกรณ์ อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

 

Share on Facebook6Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page