Blog

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม (รอบพิเศษกลางปี) ประจำภาคการศึกษา 2/2560


ด้วยสถาบันอาศรมศิลป์   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในหลักสูตรสถาปัตยกรรม-ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

  • คุณสมบัติ ของผู้สมัครเข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) ที่มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต

  • จำนวนที่จะรับ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จำนวน  ๕ คน

  • กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก
กิจกรรมการรับสมัคร ช่วงเวลา
การรับสมัคร (รอบ ๑)

ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันhttp://arsomsilp.ac.th/th/register/main_f.php

ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ –  ๔ มกราคม ๒๕๖๑
การส่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัครและยื่นแฟ้มสะสมผลงาน รวมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบ ภายในวันที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
การสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

 

  • การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

๔.๑   ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวนเงิน ๗๐๐ บาท โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประชาอุทิศราษฎร์บูรณะ  ชื่อบัญชี สถาบันอาศรมศิลป์ เลขที่บัญชี ๒๓๕-๐-๗๘๕๗๒-๗

๔.๒   ผู้สมัครถ่ายภาพหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครเข้ารับการคัดเลือกของตนเอง ส่งให้ทางหลักสูตรที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกทางอีเมล พร้อมทั้งโทรศัพท์มาตรวจสอบการได้รับเอกสาร   และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้  ทั้งนี้ หากชำระเงินช้ากว่าวันที่กำหนดในช่วงการรับสมัคร ถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ ผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ติดต่อคุณอัจจิมา สมทรัพย์  โทร ๐-๒๔๙๐-๔๗๔๘ – ๕๔ ต่อ ๑๕๕  หรือ ๐๙-๐๒๖๒-๓๘๑๙   Email: admin_arch@arsomsilp.ac.th

๔.๓  หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศ  แม้จะผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาแล้วก็ตาม  จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

๕.    หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องยื่นพร้อมแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อประกอบการสมัคร

๕.๑  ใบสมัครที่พิมพ์(print) จากระบบ และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว

๕.๒  หลักฐานการศึกษา ได้แก่ หนังสือรับรองการศึกษา และวุฒิการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)  จำนวน ๑ ฉบับ

๕.๓  สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)  จำนวน ๑ ฉบับ

๕.๔  สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)  จำนวน ๑ ฉบับ

๕.๕  สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)   จำนวน ๑ ฉบับ

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page