ฐานการเรียนรู้

ฐานการเรียนรู้ หัวใจ การพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผ่านการเรียนรู้อย่างบูรณาการ โดยมีฐานปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ โดยนักศึกษาทุกหลักสูตร จะได้รับการเข้าปฏิบัติการจริง (Work Based Learning ) เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนทักษะความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

วิชาชีพ “สถาปนิก”
มีฐานปฏิบัติการเรียนรู้ สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ สตูดิโอสถาปนิกวิชาชีพ เพื่อรองรับการจัดการศึกษาบนฐานงานจริง (Work Based Learning ) ให้กับสาขาวิชาทางสถาปัตยกรรม ของหลักสูตรสถาปัตยกรรม ปริญญาตรี และ สถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ให้ได้เรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญทางวิชาชีพ

วิชาชีพ “ครู”
มีฐานปฏิบัติการเรียนรู้ โรงเรียนรุ่งอรุณ ห้องเรียนจริงที่มีนักเรียนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมทั้ง สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ และ ระบบบริหารสถานศึกษา ให้กับสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี และ สาขาวิชาการศึกษาแบบองค์รวม ปริญญาโท ให้ได้เรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญทางวิชาชีพ

วิชาชีพ “ผู้ประกอบการสังคม”
มีฐานปฏิบัติการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิชาชีพ อย่างหลากหลาย เช่น เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี ศูนย์การเรียนรู้วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จ.เชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเรียนละครมรดกใหม่ จ.ปทุมธานี ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ศูนย์การเรียนรู้แพทย์วิถีธรรม ตลอดจนสถานประกอบกิจการที่เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมยุคใหม่ ให้กับสาขาวิชาทางศิลปศาสตร์ สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม ให้ได้เรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญทางวิชาชีพ

•สถาบันอาศรมศิลป์

•สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อมอาศรมศิลป์

•ชุมชนบ้านช่าง

•ศูนย์สุขภาพวิถีไทย

•จริยศิลป์

•อาศรมศิลป์สัญจร

•โรงเรียนรุ่งอรุณ

•ครุสติสถาน

•เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี

•ศูนย์การเรียนรู้วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จ.เชียงใหม่

•ศูนย์การเรียนรู้บ้านเรียนละครมรดกใหม่ จ.ปทุมธานี

•ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์

•ศูนย์การเรียนรู้แพทย์วิถีธรรม

•ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page