Blog

ขอเชิญเข้าร่วม เวทีสาธารณะ นำเสนอร่างผังแม่บทสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560 และรับฟังความคิดเห็นประชาคม วันที่ 18-19 มกราคม 2561

บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำผังแม่บทสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560

 

บริษัทฯ ขอเชิญประชาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สจล. ได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า ชุมชนใกล้ สจล. หน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และสถานศึกษาโดยรอบพื้นที่สถาบันเข้าร่วม เวทีสาธารณะ

นำเสนอร่างผังแม่บทสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560

และรับฟังความคิดเห็นประชาคม

วันที่ 18-19 มกราคม 2561

ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หมายเหตุ : 1) ติดต่อประสานงานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมเวทีสาธารณะฯ ที่ สถาบันอาศรมศิลป์ 02-490-4748 ต่อ 135-152
2) กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการ
ข้อมูลเบื้องต้นเวทีสาธารณะร่างผังแม่บท สจล
อัลบัมภาพเพิ่มเติม

Share on Facebook11Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page