Blog

รับสมัครสถาปนิก (สตูดิโอชุมชน) 2 ตำแหน่ง


• สถาปนิกชุมชน ระดับ Senior 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

1) มีความสนใจในการทำงานด้านชุมชนและการมีส่วนร่วม
2) มีทักษะในการประสานงาน และบริหาร-จัดการโครงการ
3) มีทักษะในงานออกแบบงานสถาปัตยกรรม
4) จบการศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ / ผังเมือง /หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 10 ปี
และหากมีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
คิดบวก active  และชอบทำงานเป็นทีม สามารถเดินทางและทำงานในพื้นที่(ต่างจังหวัด)ได้


• สถาปนิกผังเมือง ระดับ
Senior 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
1) วุฒิปริญญาตรีสาขาผังเมือง หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านผังเมือง
2) มีทักษะในการประสานงาน และบริหาร-จัดการโครงการ
3) ชอบทำงานเป็นทีม สนใจงานด้านชุมชนและการมีส่วนร่วม (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานชุมชนโดยตรง)
4) ทำงานอย่างเป็นระบบ บริหารจัดการตารางการทำงานได้ดี สามารถดูแลรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลากำหนด
5) จบการศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ / ผังเมือง /หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 10 ปี

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสมัคร ส่งประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและการทำงาน
Transcript และ Portfolio มาที่
arch@arsomsilp.in.th   หรือ
ann_stu44@hotmail.com


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อคุณแอน
โทร : 02-490-4748 ต่อ 135
ann_stu44@hotmail.com

ตัวอย่างผลงานและลักษณะการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของสถาปนิกสตูดิโอชุมชน

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page