Blog

หลักสูตรระยะสั้น “ก้าวแรกสู่วิถีชุมชน”

หลักสูตรระยะสั้น “ก้าวแรกสู่วิถีชุมชน”

โดย สถาบันอาศรมศิลป์

นำโดย รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม และทีมงาน

 

หลักสูตรที่จะทำให้… คุณเข้าใจชุมชนเหมือนเป็นคนใน

ให้ชุมชนรักคุณเหมือนญาติ

เรียนรู้การสานพลังชุมชน อย่างเข้าถึงและเข้าใจ ปลุกจิตสำนึก ร่วมพัฒนา เพื่อสร้างสรรค์พลังชุมชน ด้วยหัวใจที่ตื่นรู้ ผ่านชุดเครื่องมือ ๔ ชุด จำนวน ๔ สัปดาห์ รวม ๔๘ ชั่วโมง

ชุดที่ ๑ กิจกรรมแผนที่คนดี (People Mapping) จำนวน ๑๖ ชั่วโมง
วันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ชุมชนร่มเกล้า โซน ๑๑ เขตลาดกระบัง

กระบวนการค้นหาความดีในตัวบุคคล ที่จะนำมาสู่การเปลี่ยนทัศนคติในการมองเห็นคุณค่าของคนในชุมชนร่วมกัน ส่งผลต่อการเติบโตทั้งทางกายและจิตกใจให้เห็นศักยภาพของตนเอง ในการร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกทักษะ : การสื่อสาร ทั้งการพูดและการจับประเด็นเขียนเพื่อฝึกการคิดอย่างมิวิจารณญาณ (Critical Thinking)

 

ชุดที่ ๒ กิจกรรมเรื่องเล่าชุมชนจากภาพ (Community Photo Essays) จำนวน ๘ ชั่วโมง

วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สถาบันอาศรมศิลป์

การวิเคราะห์ผลการลงพื้นที่ จากกิจกรรมแผนที่คนดี (People Mapping) การสังเคราะห์ประเด็นปัญหาในชุมชนจากการรับรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ สู่การวางแผนการทำงานให้ชุมชนเกิดความตระหนักรู้และเป็นเจ้าของปัญหา

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกทักษะ : การวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลเหล่านั้น วางแผนงาน และสร้างพลังการขับเคลื่อนสู่การแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกัน

 

ชุดที่ ๓ กิจกรรมชุมชนสนทนา (Community Dialogues) จำนวน ๑๖ ชั่วโมง

วันที่ ๓๑ มีนาคม ถึง ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ชุมชนร่มเกล้า โซน ๑๑ เขตลาดกระบัง

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร่วมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงความเป็นเจ้าของปัญหาในชุมชนและนำมาสู่การวางแผนและหาแนวทางแก้ไขพัฒนาชุมชนร่วมกัน

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกทักษะ : การคิดวิเคราะห์  สุนทรียสนทนา การวางแผนงาน

 

ชุดที่ ๔ กิจกรรมแผนที่/สำรวจข้อมูลชุมชน(Community Mapping) จำนวน ๘ ชั่วโมง

วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สถาบันอาศรมศิลป์

สร้างแผนการดำเนินงานตามความสนใจ เพื่อพัฒนาชุมชนในมิติใหม่ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนอย่างมืออาชีพ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกทักษะ : การคิดวิเคราะห์และการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม (๔๘ ชั่วโมง)

ราคาเต็ม ๑๒,๐๐๐ บาท

สำหรับผู้ที่ทำงานด้านพัฒนาชุมชนหรือมีผลงานด้านการทำงานเพื่อสังคม
ลดเหลือ ๘,๐๐๐ บาท

ได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าร่วมโครงการครบทุกชุดการเรียนรู้

 

สมัครออนไลน์

สมัครเข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่วิถีชุมชน

 

ติดต่อสอบถาม : อ.วรพล อังกุรัตน์ โทร. 099 156 1798

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page