แบบฟอร์มการศึกษา

ลำดับ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร
1 ระบบรับสมัครออนไลน์
2 ระเบียนประวัตินักศึกษา AS 10
3 แบบขอเทียบโอนผลการเรียน AS 21
4 แบบแจ้งสถานภาพ  AS 40
5 แบบคำร้องทั่วไป AS 43
6 แบบลาออกจากการเป็นนักศึกษา AS 44
7 แบบคำขอเอกสารทางการศึกษา AS 55
8 แบบขอเสนอชื่อหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ AS 65
9 คำร้องขอกำหนดการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ AS 65-1
10 หนังสือเชิญนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ไฟล์ Word) AS 65-1[หน้า2]
11 แบบเสนอให้สถาบันฯพิจารณาวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในการขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท AS 67
12 แบบขอสำเร็จการศึกษา AS 70

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page