สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต


ข้อมูลทั่วไป   โครงสร้างหลักสูตร   วิธีการเรียนการสอน   คณาจารย์     Q&A


เป้าหมาย

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันอาศรมศิลป์ มีเป้าหมายที่จะสร้างสถาปนิกที่เป็นนักเรียนรู้ที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (self-direct learner) สามารถสร้างกระบวนการการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์และสังคม รวมทั้งเป็นสถาปนิกที่เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (change agent) สังคมไปสู่ความศานติสุข ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติดังกล่าวเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเป็นสมาชิกของสังคมโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต

จุดเด่นของหลักสูตร Work-based Learning

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันอาศรมศิลป์เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานในวิชาชีพสถาปนิกตั้งแต่ยังอยู่ในระหว่างการเรียน กล่าวคือ หลักสูตรฯ มี สำนักงานอาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์ ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งสำนักงานฯ จะเป็นฐานการทำงานและฐานการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานวิชาชีพตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 โดยการทำงานจะเป็นในลักษณะ group learning ได้แก่ นักศึกษาจะได้ทำงานกับสถาปนิกมืออาชีพ คณาจารย์ และนักศึกษาในชั้นปีต่างๆ โดยนักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานตั้งแต่ การพบกับเจ้าของโครงการ การวิเคราะห์พฤติกรรม การกำหนดเป้าหมายของงาน การออกแบบ การพัฒนางานออกแบบ การทำแบบก่อสร้าง การประเมินราคา และการควบคุมงาน ดังนั้นเมื่อจบชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานวิชาชีพ

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันอาศรมศิลป์ ได้ทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Oslo School of Architecture and Design (AHO) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่มีชื่อเสียงของประเทศนอรเวย์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษาโดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของสถาบันฯ และของ AHO จะได้ศึกษาที่ AHO ในระดับปริญญาโท (2 ปี)


เรียนรู้กับมืออาชีพ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมของสถาบันอาศรมศิลป์นั้น จะปูพื้นฐานความเป็นนักออกแบบในทุกมิติ ทำให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์งานได้ทุกขนาดตั้งแต่ชิ้นงานเล็กๆ จนถึงงานขนาดใหญ่ และมีสายตา มีมุมมองเห็นถึงบริบทที่รองรับงานนั้นๆ รวมไปถึงมีความสามารถออกแบบสื่อ ผลิตสื่อที่จะช่วยในการนำเสนองานนั้นๆ ให้ปรากฏขึ้นอย่างมีพลัง


และด้วยการที่สถาบันฯ เป็นทั้งผู้ประกอบธุรกิจ มีสำนักงานอาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทบ้านเดียวกัน จำกัด บริษัทร่วมทุนรักษ์ดี จำกัด และเป็นผู้จัดการศึกษาแนวใหม่ของระดับอุดมศึกษาซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีเยี่ยม มีผลงานออกแบบที่มีชื่อเสียง เช่น อาคารรัฐสภาใหม่ (สัปปายะสภาสถาน) Green Campus ของมหาวิทยาลัยมหิดล Green Building ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์การเรียนรู้ (3 จังหวัดภาคใต้) จังหวัด ยะลา ฯลฯ

ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จของแต่ละชิ้นงานนั้นๆ อยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยเสมอ สถาบันอาศรมศิลป์จึงมีความพร้อมที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้ให้เป็นการสร้างนักออกแบบมืออาชีพที่มีมาตรฐานความรู้ที่แท้จริง มิใช่เพียงการจินตนาการแต่อย่างเดียว งานของสถาบันอาศรมศิลป์จึงสามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้ครบทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ และสุขภาวะของพื้นที่ ด้านการใช้สอย ด้านสุนทรียภาพ วิถีชีวิต เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เป็นต้น


โดยที่สถาบันฯ มีทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจและนำการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการทำงานสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบ มีประสบการณ์ทั้งการเป็นมืออาชีพและการเป็นผู้สอนที่ให้พื้นที่ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตนเองให้โดดเด่นออกมาได้ จึงพร้อมที่จะจัดทั้งการเรียนการสอนและจัดการโครงการออกแบบไปในเวลาเดียวกัน

Share on Facebook26Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page