หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตปรัชญา  โครงสร้างหลักสูตร  รูปแบบการเรียนรู้  คณาจารย์   รายวิชา  ค่าเล่าเรียน


ปรัชญา

มุ่งเน้นการสร้างสถาปนิกเพื่อสังคม (Social Architect) ซึ่งผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีจิตสำนึกเห็นคุณค่าของผู้คน วัฒนธรรม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ที่ล้วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ซึ่งสถาปนิก(ที่ดี)ควรมีสายตามองเห็นระบบความสัมพันธ์นี้ และสามารถปรับบทบาทของตนให้หนุนเสริม หรือจัดให้เข้าสู่ภาวะสมดุลและมีความสุขได้ ดังนั้นสถาบันอาศรมศิลป์จึงเลือกวิธีการเรียนรู้บนการงานจริง (Work Based Learning) และโจทย์ปัญหาจริง (Problem Based Learning) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะพิเศษต่างๆ นอกเหนือไปจากการออกแบบตามหลักสถาปัตยกรรม กล่าวคือ ทักษะการเปิดใจเรียนรู้อย่างอ่อนน้อม การรับฟังและแลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความไว้วางใจและศรัทธาการเป็นนักจัดการความรู้จากกลุ่มคนต่างวิถีวัฒนธรรม การเผชิญปัญหาและการใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทักษะการจัดการเชิงประสานความร่วมมือและประโยชน์ร่วมกัน ฯลฯ โดยที่การพัฒนาทักษะเหล่านี้จะช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นสถาปนิกที่เข้าใจตนเอง และใช้ความรู้ความสามารถของตนรับใช้ผู้คนและสังคมอย่างมีคุณค่าที่แท้จริงได้

ที่มาของหลักสูตร

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม เกิดจากการผสานความร่วมมือระหว่างสถาปนิกมืออาชีพ และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์สาขาต่างๆ ด้วยเจตนา และความมุ่งมั่นที่จะสร้างสถาปนิกให้เป็นผู้มีศักยภาพพร้อมสำหรับการเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ ที่ความรู้และทักษะ ในการออกแบบสถาปัตยกรรมเพียงอย่างเดียวไม่อาจ

เพียงพอต่อ ความต้องการของสังคมทีซับซ้อนอีกต่อไป เพื่อให้สมกับความหมายที่แท้ของ สถาปนิก ซึ่งหมายถึง ผู้สถาปนา หรือผู้สร้าง หรือผู้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ ด้วยความเข้าใจในวิถีแห่งการดำรงอยู่ร่วมกันของธรรมชาติและสรรพสิ่ง พร้อมทั้งสามารถนำ ความรู้ ทักษะ และความชำนาญที่ได้รับจากหลักสูตร ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาระดับชุมชน หมู่บ้าน เมือง ตลอดจนในวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายได้อย่างสอดคล้องและ ยั่งยืน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบทางสังคมและความใส่ใจต่อ สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของเพื่อนมนุษย์

Share on Facebook39Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page