ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

Share on Facebook12Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone

ปรัชญา ข้อมูลทั่วไป ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการหลักสูตร คณาจารย์  


ปรัชญา


 Edu1เนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคมไทยในยุคปัจจุบันกำลังก้าวไปสู่ความทันสมัยของเทคโนโลยี พร้อมๆ กับการถดถอยของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณธรรมพื้นฐานในจิตใจของผู้คนและเยาวชน ครู พ่อแม่ และบุคลากรทางการศึกษาทั้งหลายจึงจำเป็นที่จะต้องแสวงหากุศโลบายในการที่จะปรับภาวะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนให้เท่าทันกับการเผชิญสถานการณ์อันยากลำบากอย่างที่จะหลีกเลี่ยงมิได้ในอนาคตอันใกล้นี้

ปรัชญาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาแบบองค์รวม มุ่งสร้างครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจเรื่องการเรียนรู้แนวใหม่ ให้เป็นผู้ที่สามารถค้นพบศักยภาพการเรียนรู้ของตนเอง และเชื่อมโยงการเรียนรู้จากภายในตนสู่ภายนอกได้อย่างสมบูรณ์ โดยการสะสมประสบการณ์เชิงประจักษ์และการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง จนกระทั่งเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์และสังคม สามารถออกแบบ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ เชื่อว่าหลักสูตรนี้จะสามารถผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ให้กับสังคมไทยได้อย่างกว้างขวางและทันการ

 

ความสำคัญ


Edu3การเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาแบบองค์รวม ของสถาบันอาศรมศิลป์นั้น มีเป้าหมายสำคัญ คือ การฝึกฝนผู้เรียนให้มีคุณสมบัติของการเป็นผู้เรียนรู้ และการรู้จักใคร่ครวญต่อสิ่งที่ตนเผชิญอย่างมีสติ ผ่านการเจริญสติภาวนา เพื่อบ่มเพาะจิตวิญญาณของครูที่ดีให้เกิดขึ้นในหัวใจของผู้เรียน กล่าวคือ นอกเหนือจากการเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้มีวุฒิภาวะในการบริหารจัดการการเรียนรู้ในชั้นเรียน/การบริหารสถานศึกษาและการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ ยังรวมไปถึงมีทักษะและสายตาในการสังเกตเด็กอย่างละเอียดทั้งทางด้านภูมิหลัง กายภาพและพฤติกรรม และการเข้าถึงภาวะการเรียนรู้ที่แท้จริงของนักเรียน ด้วยใจที่มีเมตตา กรุณา และปราศจากอคติ ซึ่งจะทำให้ครูเป็นต้นทางสำคัญของการสร้างการเรียนรู้ที่ดีของนักเรียนให้เผชิญความเป็นจริงในโลกการเรียนรู้ต่างๆได้เป็นอย่างดี และสามารถปลูกฝังสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้แก่สังคมไทยได้ต่อไปในอนาคต ด้วยปรัชญาและแนวคิดดังกล่าวจึงได้ออกแบบหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีจุดเน้นเฉพาะดังนี้

  • ด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยการฝึกฝนผ่านปฏิบัติงานจริงในในสถานศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติงานอยู่ ควบคู่ไปกับการเรียนทางทฤษฎีด้วยการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลร่วมกับทีมคณาจารย์ในวันเสาร์ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติงานจริงในชั้นเรียนที่นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
  • ด้านสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย สาระวิชามงคลชีวิต จริยศิลป์ สุขภาพวิถีไทย ภาษาและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จิตวิทยาสำหรับการพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมการเรียนรู้ต่างๆ การพัฒนาหลักสูตร ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา การออกแบบแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การวัดและประเมินผล การจัดการชั้นเรียนอย่างมีความสุข การสังเกตเด็ก(Child Study) การสังเกตการณ์การสอนของครู การเขียนบันทึก ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
  • ด้านกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพกายและใจ การเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ (Facilitator) บันทึกการเรียนรู้ (Reflective Writing) การย้อนมองตนเอง (Self-reflection) ระบบเพื่อนร่วมโค้ช(Peer Coaching) ทักษะการคิดพัฒนาการทำงานโดยอาศัยทีมเรียนรู้ (Team Learning) การสอนจุลภาค (Micro Teaching) การถอดบทเรียนและการจัดการความรู้ (Knowledge Management) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) การสร้างองค์ความรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
  • ด้านคุณสมบัติของครู ประกอบด้วย การเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่สุภาพอ่อนโยน มีสติสัมปชัญญะ สามารถควบคุมอารมณ์ วาจาและการกระทำด้วยหลักพรหมวิหาร๔ เปิดใจรับฟังและไม่ด่วนตัดสิน มีความเป็นกัลยาณมิตร มีทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งเนื้อหาและกระบวนการ ทักษะการสอนด้วยวิธีการแบบปลายเปิดและปลายปิดเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการเผชิญสถานการณ์จริง และมีทักษะการสรุปการเรียนรู้
  • Edu4ด้านคุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาแบบองค์รวม บนฐานพุทธธรรมและปรัชญาแนวคิดสากล มีความเข้าใจในทฤษฎี ผลการวิจัยเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของตน และสังเคราะห์ประสบการณ์และบทเรียนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการศึกษาอย่างมีอัตลักษณ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพบริบทต่างๆ มีภาวะผู้นำและความเป็นแบบอย่างในการทำให้วิสัยทัศน์ปรากฎเป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรม และขับเคลื่อนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องจริงจังด้วยท่าทีของความเป็นกัลยาณมิตร สามารถสร้างทีมบริหารที่มีความสามารถทั้งทางวิชาการและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยอาศัยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และเป็นผู้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการศึกษาที่หลากหลายและกว้างขวางเพื่อสร้างประสบการณ์การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่หลากหลายสู่การนำมาพัฒนาการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาของตนและการจัดการศึกษาของเครือข่ายด้วยการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเข้าถึงคุณค่าสูงสุด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


Edu2ฝึกฝนครู ผู้บริหารสถานศึกษาและ/หรือผู้บริหารการศึกษาให้มีคุณสมบัติของผู้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ด้วยการฝึกสติ สัมปัชชัญญะ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ เท่าทันต่อสิ่งต่างๆ ที่จะนำมาย้อนมองมาสู่การปรับปรุงตนเองสู่ความเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณ และ/หรือผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานจัดบริบทการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนบนฐานการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะ การสังเกต การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้เป็นผู้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถสื่อสารสะท้อนความคิดเห็นของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการออกแบบการจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม

Share on Facebook12Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone