ประกาศนียบัตรบัณฑิต


ปรัชญา ข้อมูลทั่วไป  การดำเนินการหลักสูตร คณาจารย์  


 

ปรัชญา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ของสถาบันอาศรมศิลป์มีเจตจำนงที่จะพัฒนาบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาต่างๆ ให้มีความรู้และความสามารถที่จะไปประกอบวิชาชีพครู ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง และสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง การบูรณาการศาสตร์และศิลป์ และการเรียนรู้ภายในตนเข้าด้วยกันอย่างสมดุลในบริบทของปรัชญาการศึกษาสากลและปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธธรรมความสำคัญ

การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ของสถาบันอาศรมศิลป์นั้น มีเป้าหมายสำคัญ คือ การฝึกฝนผู้เรียนให้มีคุณสมบัติของการเป็นผู้เรียนรู้ และการรู้จักใคร่ครวญต่อสิ่งที่ตนเผชิญอย่างมีสติ ผ่านการเจริญสติภาวนา เพื่อบ่มเพาะจิตวิญญาณของครูที่ดีให้เกิดขึ้นในหัวใจของผู้เรียน กล่าวคือ นอกเหนือจากการเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้มีวุฒิภาวะในการบริหารจัดการการเรียนรู้ในชั้นเรียนแล้ว ยังรวมถึงการมีทักษะและสายตาในการสังเกตเด็กอย่างละเอียดทั้งทางด้านภูมิหลัง กายภาพและพฤติกรรม รวมทั้งเข้าถึงภาวะการเรียนรู้ที่แท้จริงของนักเรียน ด้วยใจที่มีเมตตา กรุณา และปราศจากอคติ ซึ่งจะทำให้ครูเป็นต้นทางสำคัญของการสร้างการเรียนรู้ที่ดีของนักเรียนให้เผชิญความเป็นจริงในโลกการเรียนรู้ต่างๆได้เป็นอย่างดี สามารถปลูกฝังสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้แก่สังคมไทยได้ต่อไปในอนาคต ด้วยปรัชญาและแนวคิด ดังกล่าวจึงได้ออกแบบหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีจุดเน้นเฉพาะดังนี้

 • ด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยการฝึกฝนผ่านปฏิบัติงานจริงในชั้นเรียนของนักศึกษาเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการเรียนทางทฤษฎีด้วยการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลร่วมกับทีมคณาจารย์ในวันเสาร์ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติงานจริงในชั้นเรียนที่นักศึกษาปฏิบัติ การสอนในสถานศึกษา
 • ด้านสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย สาระวิชามงคลชีวิต จริยศิลป์ สุขภาพวิถีไทย ภาษาและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จิตวิทยาสำหรับการพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมการเรียนรู้ต่างๆ การพัฒนาหลักสูตร ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา การออกแบบแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การวัดและประเมินผล การจัดการชั้นเรียนอย่างมีความสุข การสังเกตเด็ก(Child Study) การสังเกตการณ์การสอนของครู การเขียนบันทึก ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น และการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ด้านกระบวนการเรียนรู้สำหรับครู ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพกายและใจ การเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ (Facilitator) บันทึกการเรียนรู้ (Reflective writing) การย้อนมองตนเอง (Self-reflection) ระบบเพื่อนร่วมโค้ช(Peer Coaching) ทักษะการคิดพัฒนาการทำงานโดยอาศัยทีมเรียนรู้ (Team Learning) การสอนจุลภาค (Micro Teaching) การถอดบทเรียนและการจัดการความรู้ (Knowledge Management) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) การสร้างองค์ความรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
 • ด้านคุณสมบัติของครู ประกอบด้วย การเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่สุภาพอ่อนโยน มีสติสัมปชัญญะ สามารถควบคุมอารมณ์ วาจาและการกระทำด้วยหลักพรหมวิหาร 4 เปิดใจรับฟังและไม่ด่วนตัดสิน มีความเป็นกัลยาณมิตร มีทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งเนื้อหาและกระบวนการ ทักษะการสอนด้วยวิธีการแบบปลายเปิดและปลายปิดเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการเผชิญสถานการณ์จริง และมีทักษะการสรุปการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจิตวิญญาณความเป็นครูที่
  พร้อมจะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีโอกาสเพิ่มพูนศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพ
  โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง การบูรณาการศาสตร์และศิลป์ และการเรียนรู้ภายในตน
  เข้าด้วยกันอย่างสมดุล
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาตระหนักในการเป็นครูที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดจนเป็นผู้นำ
  กระบวนการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ อย่างหลากหลาย

Share on Facebook10Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page