บริการวิชาการ

ภาคเอกชนร่วมฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์

ภาคเอกชนร่วมฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์

บริษัท ชนันธร ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมการพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 2 กับหน่วยปฏิบัติการบริการวิชาการ สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ โดยการอบรมระยะสั้นครั้งนี้ เป็นกิจกรรมสร้างเสริมทักษะการพัฒนามนุษย์ทางด้านจิตใจภายในตนและการอยู่กันอย่างมีความสุขกับเพื่อนร่วมงานผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ อาทิ การปฏิบัติธรรมะประจำวันมงคลชีวิต, สามเหลี่ยมชีวิต , ศิลปะการทำตุงภาคอีสานเพื่อการฝึกจิตใจ ,การเปิดวงสุนทรียะสนทนา เพื่อสะท้อนย้อนมองตัวเอง และรับรู้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างเข้าใจ โดยมีวิทยากรประจำหน่วยปฏิบัติการ เป็นผู้นำกระบวนการ นำโดยอาจารย์สุรพล ธรรมร่มดี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และคณะ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นใน 1วัน โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 20 คน

กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์สถาปัตย์ ฯ ณ ถนนวินยานุโยค” อู่ทอง สุพรรณบุรี

กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์สถาปัตย์ ฯ ณ ถนนวินยานุโยค” อู่ทอง สุพรรณบุรี

                             สถาปนิก นักกิจกรรม เพื่อการอนุรักษ์ชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมดำเนินกิจกรรม พัฒนาพื้นที่ อย่างมีส่วนร่วม ใน “โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาโบราณสถานโบราณวัตถุเมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับชาวชุมชนในพื้นที่ และ เครือข่ายองค์การมหาชน คือ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นพื้นที่เขตรับผิดชอบของสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณ (อพท.๗)                …