Blog

อาศรมศิลป์สัญจร อิหร่าน อู่อารยธรรมผสมผสาน ต้นสายธารแห่งจักรวรรดิน้อยใหญ่TEHRAN – SHIRAZ – PERSEPOLIS – ABAKUH
PERSAGAD – YAZD – MEYBOD – ESFAHAN
KASHAN – QOM

วันเดินทาง 11 – 21 ก.พ. 2561  (11 วัน 9 คืน)
อัตราค่าบริการท่านละ 108,000 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)  และ 124,000 บาท (พักห้องละ 1 ท่าน)

…ผืนแผ่นดินไม่เล็กไม่ใหญ่ โยงใยอยู่กับน่านน้ำ ทะเลสาบแคสเปียน และ อ่าวเปอร์เซีย ทะเลอาหรับ ที่รองรับดินแดนของประเทศอิหร่านปัจจุบันนี้  ในอดีตได้ฟูมฟักอารยธรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 7,000 ปี โดยมิได้เคยขาดสายธารลงเลย อาณาจักรแล้วอาณาจักรเล่า ต่างชิงชัยกันเพื่อสิทธิ์ในการปกครองดินแดนแห่งนี้ เกิดเป็นอำนาจแห่งภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้มข้นสุดประมาณแห่งหนึ่ง่ในโลก…

สัมผัสบรรยากาศ แห่งสีสันอันหลากหลาย ทั้งสีสันแห่งภูมิทัศน์ของเมืองต่าง ๆที่ตั้งอยู่ตามภูมิประเทศในลักษณะต่าง ๆ และสีสันทางความรู้สึกของพลังดันที่แฝงเร้นอยู่ในภูมิทัศน์วัฒนธรรม ที่อบร่ำด้วยเสน่ห์แห่งความงามอันน่าพิศวงที่เรียงร้อยกันเป็นสายธารแห่งนิเวศน์ประวัติศาสตร์อันยาวไกล เป็นสีสันอันงอกงามมาจากอิทธิพลอารยธรรมตะวันตกบนรากฐานแห่งอารยธรรมตะวันออก ที่ผ่านการแลกเปลี่ยน หยิบยืม และส่งต่อความคิด ศิลปะ และนวัตกรรม ที่ทำให้ฉายา “จุดบรรจบของอารยธรรม” คู่ควรกับดินแดนแห่งที่ราบสูงอิหร่านแห่งนี้มากกว่าสถานที่ใด ๆ

FACEBOOK อาศรมศิลป์สัญจร

นำท่านท่องเที่ยวโดย คุณวิว ดีรัตนา (วิว)
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒธรรม สถาบันอาศรมศิลป์

สนใจร่วมเดินทาง ติดต่อ  คุณภาณุมาศ (โท) โทร 081-915-8815
คุณลัดดา (หลี) โทร 081-441-1235

 


โปรแกรมการท่องเที่ยวอิหร่าน 11 วัน

โปรแกรมการเดินทางบางส่วนของ 4 วันแรก :

  • ชมมหานคร TEHRAN  เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา การศึกษา ฯ ที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน (National Museum of Iran) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ถึงอู่อารยธรรมโลกโบราณของมนุษยชาติที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก
  • ชมเมือง “ชีราซ” Shiraz เป็นหนึ่งในเมืองโบราณของจักรวรรดิเปอร์เซีย ที่เป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนในโลกโบราณมาจนถึงการท่องเที่ยวของอิหร่านในปัจจุบัน เกือบ 4,000 ปีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ศิลาจารึกที่พบในยุค “อีลาม” มาจนถึงความเจริญทางศิลปวิทยาการสูงสุดในกลางคริสตศตวรรษที่ 13-14 “ชีราซ” เต็มไปด้วยนักปราชญ์และมหากวีเอก

  • สัมผัสสถาปัตยกรรมแห่งศรัทธา มัสยิด “นาซีร์ โอล มอล์ค” (Nasir-ol-Molk) ที่รู้จักกันในนาม “สุเหร่าสีชมพู” เปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดของ “ชีราซ” และของ อิหร่าน

  • ชมความงดงามของ “ป้อมอิฐสีน้ำตาล” (Arg-e Karim Khan)โดดเด่นตั้งสง่าอยู่กลางเมืองเก่า เป็นส่วนหนึ่งของเขตพระราชฐาน สร้างจากอิฐเรียงเป็นลวดลายสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมยุคราชวงศ์ซานด์ และย่านจัตุรัส Shohada Square
  • ชม “เปอร์เซโพลิส” (Persepolis) โบราณสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโบราณที่พระเจ้า “ดาริอุสมหาราช” (Darius The Great) จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิเปอร์เซีย ราชวงศ์ “อเคเมนิด” (Achaemenid)  ในนามของ “ราชันย์แห่งปวงราชันย์” ประกาศให้โลกรู้ว่ามหานครแห่งนี้ร่ำรวยที่สุดใต้ดวงตะวัน  กลายเป็นโบราณสถานและหลุมขุดค้นทางโบราณคดีหนึ่งในโลกโบราณ มหานครหลวงกลางทิวเขาแห่งความการุณย์” (Kuh-e Rahmat)
  • เดินทางชมเมือง “อะบาคูห์” (Abarkuh) เมืองเล็กๆที่มีอายุเก่าแก่มานับพันปี  สัมผัส ต้นสน Cypress ยักษ์ที่มีอายุเก่าแก่ประมาณ 4,500 ปี เก่าแก่ที่สุดของโลก  ถือเป็นอนุสาวรีย์ทางธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีโดยสมาคมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ
  • ชมเมือง “ยาซ์ด” (Yazd) เมืองชายขอบทะเลทราย ที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองแห่งเทพเจ้า” ศูนย์กลางทางปัญญาของอาณาจักรเปอร์เซีย ที่เคยเป็นที่ประดิษฐาน “มหาวิหารแห่งไฟ” ที่เป็นวิหารหลวงของศาสนา “โซโรอัสเตอร์” ซึ่งเป็นศาสนาประจำจักรวรรดิ์เปอร์เซียมาก่อนหน้าศาสนาอิสลาม

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page