เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี


แขนงผู้ประกอบการสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   พื้นที่ปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการนำ
ศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารจัดการดิน ป่า น้ำ  การสร้างความพอเพียงขั้นพื้นฐานที่นำไปสู่ความมั่นคงของการ
ดำรงชีวิต ทั้งด้านอาหาร ด้านอุปโภค และด้านที่อยู่อาศัย  ต่อเนื่องไปถึงการสร้างอาชีพ/การประกอบการเพื่อสังคมที่
เหมาะสมกับบริบทของตนและชุมชน

http://www.agrinature.or.th/

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page