เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี


ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง  ฐานการเรียนรู้ในเครือข่าย สถานศึกษาผู้ให้การดูแลคณะนักศึกษาผู้ประกอบการสังคม
ประจำศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง ซึ่งเป็นพื้นที่ ปฏิบัติการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารจัดการดิน ป่า น้ำ  การสร้างความพอเพียงขั้นพื้นฐานที่นำไปสู่ความมั่นคงของการดำรงชีวิต อย่างมุ่งมั่น
ทั้งการผลิตอาหาร  สิ่งอุปโภค  ที่อยู่อาศัย  ต่อเนื่องไปจนถึงการสร้างอาชีพ/การประกอบการเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของตนและชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง โดยความร่วมมือกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  เป็นแรงบันดาลใจให้ชมรมกสิกรรมธรรมชาติ ริเริ่ม การเผยแพร่ให้ความรู้ รณรงค์ โดย อาจารย์ ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
ผู้ลงมือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ขยายองค์ความรู้เพื่อการพึ่งตนเอง จนเกิดผลดีในวิถีกสิกรรมธรรมชาติทั่วประเทศ  อีกทั้งยังดำเนินโครงการต่าง ๆ หลากรูปแบบ ได้แก่ โรงเรียนปูทะเลย์ มาบเอื้อง การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  และเครือข่ายกสิกรรมกธรรมชาติ เป็นต้น สำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สามารถเชื่อมต่อไปยังลิงค์ต่อไปนี้

http://www.agrinature.or.th/

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page