โครงสร้างการดำเนินงาน

เพื่อส่งเสริมปณิธานชุมชนแห่งการเรียนรู้ดังกล่าว สถาบันอาศรมศิลป์จึงบริหารจัดการ เพื่อบรรลุภารกิจ 3 ด้านดังนี้ คือ

1. ระบบการดำเนินงานของสถาบันอาศรมศิลปฺ์ (Operating System)

เป็นระบบความสัมพันธ์ แบบบูรณาการ เป็นองค์รวม(HOLISTIC INTEGRATION) คือ การออกแบบการทำงานให้อยู่บนฐานของ หน่วยปฏิบัติการ?(ACTION UNIT) หรือ โครงงานหนึ่งๆ (PROJECT-BASED) ซึ่งจะผสมผสานการเรียนรู้จากทั้ง 3 มิติ เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างอิงอาศัยกันและกัน กล่าวคือ แม้การเรียนตามหลักสูตรก็อิง อยู่บนปฏิบัติงานจริง เช่น การสอนหน่วยบูรณาการในชั้นเรียน หรือการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนบ้านมั่นคง และยังเรียนด้วยระบบวิจัยและพัฒนา ที่ผนวกการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมไปพร้อมกันจนไม่อาจแยกส่วนออกจากกันได้

abo_struc01
2. โครงสร้างการบริหารจัดการของสถาบันอาศรมศิลป์ (Management Structure)

โครงสร้างการบริหารจัดการของสถาบันอาศรมศิลป์ (MANAGEMENT STRUCTURE) เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการดำเนินงานแบบบูรณาการเป็นองค์รวม โครงสร้างการ บริหารจัดการของสถาบัน จึงมีลักษณะเป็นกลุ่มปฏิบัติงาน?(TEAM WORK) ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ในแนวราบ (HORIZONTAL) ภายใต้คำแนะนำ แนวคิด หลักการของคณะกรรมการสภาสถาบันฯ

abo_struc023.วัฒนธรรมของสถาบันอาศรมศิลป์ (Learning Oraganization)
วัฒนธรรมของสถาบันอาศรมศิลป์ คือ ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้?(LEARNING ORGANISATION) โดยการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ จากภายใน (จิตใจ) สู่ภายนอก เพื่อผสานศักยภาพของบุคลากรที่แตกต่างหลากหลายเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมสร้างสรรค์งานอย่างเท่าเทียมกัน

abo_struc03

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page