Blog

แบบฟอร์มการศึกษา

ลำดับ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร
1 ระเบียนประวัตินักศึกษา สถาบันอาศรมศิลป์ AS 10
2 แบบคำร้องขอเทียบโอนวิชา AS 20
3 แบบคำร้องขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต AS 21
4 แบบขอเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว AS 29
5 แบบประเมินผลการปฏิบัติการสอน AS 30
6 แบบลงทะเบียนเรียน AS 40
7 แบบเพิ่ม – ถอนรายวิชา AS 40-1
8 แบบลาพักการศึกษา AS 42
9 แบบคำร้องทั่วไป AS 43
10 แบบลาออกจากการเป็นนักศึกษา AS 44
11 แบบลงทะเบียนล่าช้า AS 46
12 แบบเลือกแขนงการศึกษา AS 47
13 แบบคำขอเอกสารทางการศึกษา AS 55
14 แบบขอเสนอชื่อหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ AS 65
15 คำร้องขอกำหนดการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ AS 65-1
16 แบบตรวจการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ AS 66
17 แบบเสนอให้สถาบันฯพิจารณาวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในการขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท AS 67
18 แบบขอสำเร็จการศึกษา AS 70

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page