Blog

เสวนา“ฟินแลนด์ดินแดนความสำเร็จด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย๐-๖ปี”

 

600330 สัมมนาการศึกษาฟินแลนด์ @BACC (6)

พ่อแม่ ครู นักการศึกษา นักจิตวิทยา และผู้นำนโยบายชาติ ร่วมเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับเด็กเล็กตั้งแต่ ๐ – ๖ ปีเพื่อสร้างพลเมืองอันเป็นกำลังของประเทศ หนึ่งในสาระสำคัญจากงานเสวนา“#เจาะลึกการจัดการศึกษาปฐมวัยฟินแลนด์”โดย #สถาบันอาศรมศิลป์มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ร่วมกับ สถานฑูตฟินแลนด์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

“เด็กเล็กจะมีอิสระทางความคิด เลือกชีวิตของตนเอง เลือกที่จะเป็นพลังของชาติตามศักยภาพของตนได้ตั้งแต่ ๐ ปี”

Ms. Elise Tarvainen ชี้ถึงเด็กฟินแลนด์มีโอกาสในการเลือกทิศทางการศึกษาของตนเองตั้งแต่เล็ก เพราะ เด็ก ๆ จะได้รับดูแลตั้งแต่แรกเกิด โดยตั้งแต่ 0 ปี ขณะแม่ตั้งครรค์จะมีนักการศึกษา นักจิตวิทยาจากหน่วยงานท้องถิ่น เข้าไปให้คำปรึกษา แนะนำ ร่วมวางแผนการเรียนรู้โดยมีการพูดคุยสื่อสาร ออกแบบสภาพการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้เป็นผู้เลือกเรียนรู้อย่างอิสระด้วยตนเอง จัดเตรียมศูนย์เด็กเล็ก (EduCare) ตลอดจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Ms.Tiina Malste เสริมว่า “เราจะไม่ทิ้งเด็กคนไหนไว้เลย เริ่มจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิด โดย พ่อ แม่ ครู และชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ไปด้วยกัน พูดคุยสนทนากันตลอดเส้นทางของการออกแบบให้เป็นไปเพื่อการพัฒนา ปรับแก้ไข บนกรอบความคิดเชิงรุกเรื่องการจัดระบบสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนผสานชุมชนท้องถิ่นและผู้กำหนดนโยบายประเทศให้เป็นผู้มีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาให้กับเด็ก”

สาระสำคัญผ่านวงเสวนาผู้เชี่ยวชาญได้ ย้ำถึง การจัดการศึกษาแบบองค์รวม Holistic education ประเทศฟินแลนด์ ว่าเน้น ๖ องค์ประกอบความสำคัญ ๑. ให้การเล่นเป็นพาหะของการเรียน ๒. จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นบรรยากาศของการเล่าเรียนศึกษาที่พัฒนาสภาพแวดล้อมทางจิตวิญญาณเพื่อให้เกิดบทบาทการปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน ๓. เน้นการให้การศึกษาควบคู่กับการดูแลอย่างฟูมฟัก ๔. สร้างพื้นที่เรียนรู้ให้เกิดการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ๕. มีแนวคิดด้านการออกแบบการจัดการศึกษาอย่างมีวิสัยทัศน์ (มองภาพใหญ่) ๖. สร้างบรรยากาศที่กระตุ้น เร้า อารมณ์และจิตนาการในการเรียนรู้

โดยมีหมุดหมายสำคัญของการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้เด็กเป็นนักเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้นั้นก็คือ “ครู” ที่ต้องมีคุณสมบัติ ๕ ประการ ได้แก่ ๑. ต้องเอาจริงเอาจังในการเป็นผู้จัดบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างคึกคัก ๒. ต้องเป็นผู้ชำนาญการเชื่อมโยงทักษะการเรียนรู้ของเด็ก ๓. ต้องมีทักษะการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถต่อยอดความรู้และประสบการณ์ได้ ๔.ต้องมีทักษะการสร้างสรรค์สังคมรูปแบบเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ๕ ต้องมีทักษะในการกระตุ้น เร้า อารมณ์ ปลุกจินตนาการ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเอื้ออำนวยช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ นอกจาก ๕ ลักษณะข้างต้นนี้ ประสบการณ์การจัดการศึกษาองค์รวม (Holistic Education) แบบวิถีพุทธ ยังได้เพิ่ม ๒  ลักษณะที่สำคัญ
เป็นข้อที่ ๖ การเอื้ออำนวยช่วยเหลือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ และ ข้อที่ ๗ พาเด็กบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ที่ไม่ใช่แค่กรอบของความรู้

ทั้งนี้ อาจารย์สืบศักดิ์ น้อยดัด อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สถาบันอาศรมศิลป์ ผู้ประสานงานการจัดเสวนาฯ ได้ชื่นชมถึงการรวมพลังกันของทุกเครือข่ายด้านการศึกษาในครั้งนี้ ว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อจะร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาชาติ โดยให้ความสำคัญกับเด็กเล็กตั้งแต่ก่อนปฐมวัย โดยเชื่อมั่นว่าพลังภาคีเครือข่ายจะเป็นกำลังสำคัญในการทำงานด้านการพัฒนาศึกษาในเด็กปฐมวัยของประเทศไทยร่วมกันต่อไป

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page