Blog

เพื่อช่วงวัยนาทีทองของเด็กเล็ก อาศรมศิลป์ ร่วมมือ สจล. สานพลังชุมชนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กลาดกระบังยั่งยืน

เด็กปฐมวัยคือช่วงวัยนาทีทอง ที่ต้องได้รับการดูแลและเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพราะหากพ้นเลยช่วงวัยนี้ ก็อาจจะสายไปเสียแล้ว…

สถาบันอาศรมศิลป์ จึงเล็งเห็นความสำคัญของพัฒนาการเด็กปฐมวัย จึงจัดตั้ง “โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก” ขึ้น และได้มีการประสานความร่วมมือจากเครือข่ายหลายภาคส่วน ทั้งมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ มูลนิธิมีชัยพัฒนา ตลาดหลักทรัพย์ และกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งมีเป้าหมายพื่อการปรับศูนย์เด็กเล็กให้เป็นสถานที่ดูแลเด็กปฐมวัยได้อย่างเต็มศักยภาพและสมวัย โดยผ่านกระบวนการปรับปรุงสถานที่ทั้งภายในและภายนอกศูนย์ จัดฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็กและครู ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โดยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สถาบันอาศรมศิลป์ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดเวทีนำเสนอ “โครงการการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก”  โดยมีตัวแทนจากการเคหะแห่งชาติ ตัวแทนจากสำนักงานเขตลาดกระบัง พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์เด็กเล็กและประธานชุมชนเขตลาดกระบัง รวม 17 ศูนย์ เข้าร่วมรับฟัง

“เรามีความคิดอยากดูแลชุมชน อยากทำงานร่วมกับชุมชน จึงสนับสนุนในโครงการนี้ การทำศูนย์เด็กเล็กไม่ใช่แค่ดูแลลูกหลานเราคนเดียว แต่ดูแลลูกคนอื่นด้วย หากลูกคนอื่นดี ลูกเราก็จะดีตาม” ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวเปิดการประชุม

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อการนำเสนอโครงการและขอความร่วมมือกับศูนย์เด็กเล็กในชุมชนเขตลาดกระบัง เพื่อให้โครงการได้เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือศูนย์ฯ “การทำงานของโครงการจะเป็นกระบวนการที่รอบด้าน โดยมีการเชื่อมโยงการเรียนรู้หลายส่วน  อย่างเช่นการนำนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรมาเข้าร่วมเรียนรู้ด้วย  ซึ่งการพัฒนาเด็กเล็กจะสำเร็จได้ต้องประสานและบูรการการข้ามศาสตร์การเรียน ใช้หลากหลายเครื่องมือ และความเชี่ยวชาญที่อาศรมศิลป์มีจะสามารถทำให้เขตลาดกระบังจะเป็นศูนย์นำร่อง เป็นโมเดลต้นแบบที่ครบวงจร ที่ผู้อื่นสามารถมาเรียนรู้ได้ด้วย” รศ.ประภาภัทร นิยม อธิบดี สถาบันอาศรมศิลป์ กล่าวอธิบายโครงการ

จากการประชุม เครือข่ายและผู้เข้าร่วมทุกหน่วยงาน ยินดีที่จะเข้าร่วมในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ในเบื้องต้นจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน และมีการคัดเลือกตัวแทนศูนย์เด็กเล็กจากชุมชน เพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นศูนย์ต้นแบบ โดยการคัดเลือกนี้เป็นการแบ่งกลุ่มตามสภาพพื้นที่ และตามความสมัครใจ หลังจากแบ่งกลุ่มแล้วขั้นตอนการดำเนินงานต่อไปคือการลงสำรวจปัญหา ความพร้อม และหาวิธีการทำงานร่วมกัน ซึ่งในระยะแรกจะจัดตั้งศูนย์ต้นแบบในเขตลาดกระบังจำนวน 7 ศูนย์

 

สนใจโครงการหรือรายละเอียดเพิ่มเติม เข้าดู-ชมได้ที่ www.arsomsilp.ac.th โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ตามแนวทางการเลี้ยงลูกด้วยความรักของสมเด็จย่า

 

และที่

https://www.youtube.com/watch?v=eWMQCOMS2oo&t=1s

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page