คณะผู้บริหาร

รศ.ประภาภัทร  นิยม อธิการบดี
อาจารย์ธีรพล นิยม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รศ.ร.อ.ชูวิทย์ สุจฉายา ร.น. รองอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม
อาจารย์ธีรกุล นิยม รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
อาจารย์อภิษฎา ทองสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯและฝ่ายประกันคุณภาพ
อาจารย์ ดร.วรพล อังกุรัตน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารย์ประยงค์ โพธิ์ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารย์ ดร. จันทนา จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและนายทะเบียน
๑๐ อาจารย์ ดร.กุณฑลี บริรักษ์สันติกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
๑๑ อาจารย์รัชดาพร คณิตพันธ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
๑๒ อาจารย์ ดร.ภัทร ยืนยง ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
๑๓ นางพรรัตน์ กระจายวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการสถาบันอาศรมศิลป์
๑๔ นางจณิน วัฒนปฤดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page