กรรมการสภาวิชาการสถาบัน

รศ.ดร. กรรณิการ์ สัจกุล รักษาการประธานสภาวิชาการ
ศ.กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ กรรมการสภาวิชาการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
รศ.ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย์ กรรมการสภาวิชาการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
รศ.ประสงค์ เอี่ยมอนันต์ กรรมการสภาวิชาการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม กรรมการสภาวิชาการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข กรรมการสภาวิชาการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
ดร. สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ กรรมการสภาวิชาการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
อ.พรพิไล เลิศวิชา กรรมการสภาวิชาการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
อ.ขวัญสรวง อติโพธิ กรรมการสภาวิชาการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๑๐ รศ.ประภาภัทร นิยม กรรมการสภาวิชาการ
๑๑ ผศ.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง กรรมการสภาวิชาการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๑๒ ดร.ภัทร ยืนยง กรรมการสภาวิชาการ

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page