วิสัยทัศน์และปรัชญา

วิสัยทัศน์

“สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาและชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ที่มุ่งพัฒนามนุษย์ ด้วยการฝึกฝนกาย ใจ สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างสรรค์ชุมชน สังคมไทย และโลกที่ศานติสุข”

ปรัชญา

1. มงคลธรรม (Virtues)

วิถีการเรียนรู้จักตนเองโดยการฝึกขัดเกลาจิตใจไปสู่การพัฒนาปัญญาการเรียนรู้อย่างละเอียดรอบคอบของสภาวะจิตใจแห่งตนที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม ฝึกธรรมชาติพินิจ จิตแจ่มใส เรียนรู้เรื่องสติสัมปชัญญะ อย่างละเอียดระลึกรู้ได้ถึงความคิด สิ่งปรุงแต่ง สิ่งที่จรเข้ามาภายในจิตใจ จนสามารถจดจำสิ่งต่างๆ ที่จรเข้ามาทางความคิดได้อยู่เสมอ จนมีปัญญาเท่าทัน ความคิดและสิ่งจรมาทำให้รู้จักตัวเอง และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมต่อสภาวะการ มีความเข้าใจเชิงสัมพันธ์ของสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่ง และของสิ่งหนึ่งกับสิ่งต่างๆ จนเกิดเป็นปัญญาด้านในลึกซึ้ง

2. สุนทรียธรรม (Aesthetics)

วิถีการเรียนรู้ความงดงามทั้งกายและใจโดยอาศัยกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ เพื่อสะท้อนและหยั่งถึงศักยภาพของมนุษย์การเรียนรู้ ความงามด้านกายใจสัมพันธ์ผ่านการปฏิบัติการทางด้านงานจริยศิลป์ อันเป็นการทำงานและเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่หลากหลายของรูปแบบทางศิลปะ แต่เป็นการพัฒนาการทางด้านจิตใจและจินตนาการของผู้เรียน จนเห็นและรู้ได้ถึงความละเอียดอ่อน ความลึกซึ้งในคุณค่า และความงามที่เป็นคุณค่าแท้ที่สอดคล้องกับศักยภาพแห่งตน กระทั่งสามารถเชื่อมโยงถึงความงามของธรรมชาติ สังคมและชุมชนได้ในที่สุด

3. วัฒนธรรม (Cultures)

วิถีชีวิตชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการสร้างความสัมพันธ์ บนรากฐานภูมิปัญญา คุณค่า ความเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา เพื่อความเจริญงอกงามขององค์ความรู้ และคุณธรรมในจิตใจวิถีชีวิตที่เกิดจากการเรียนรู้ ทั้งสุนทรียธรรมและมงคลธรรม นำมาเชื่อมร้อยในการดำเนินชีวิตแห่งตน ชุมชนและสังคม เป็นสังคมสันติธรรม และสันติสุข และยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมที่ตนสังกัด และความหลากหลายในโลกปัจจุบัน

Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page