คณะกรรมการสภาสถาบัน

นายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์ (รักษาการ)

ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช   (อุปนายก)

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย

ดร.สิริชัยชาญ  ฟักจำรูญ

นายมีชัย วีระไวทยะ

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร

นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ

ศาสตราจารย์กิตติคุณผุสดี  ทิพทัส

ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์

นางผานิตย์  มีสุนทร

รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม

ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี ทายตะคุ 

กรรมการที่ปรึกษา

พระไพศาล วิสาโล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ อารี วัลยะเสวี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อารี สัณหฉวี

นายบันเทิง ตันติวิท

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

นายธีรพล นิยม

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

นายแก่นคำกล้า พิลาน้อย

อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์

รองศาสตราจารย์ ประภาภัทร นิยม

 

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page