ห้องสมุด

ยินดีต้อนรับสู่ ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์

Arsom-Libraly

ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์เป็นสถาบันบริการสารสนเทศ สังกัดสถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันอาศรมศิลป์ จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๖ หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
  2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาแบบองค์รวม
  4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี)
  5. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
  6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้ประกอบการสังคม

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน บริการวิชาการแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรต่างๆภายในสถาบันอาศรมศิลป์และโรงเรียนรุ่งอรุณตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน และบุคคลภายทั่วไป

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 8.00 -17.00 น.

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร นักเรียน และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้โดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์การให้บริการยืม – คืน ให้แก่ผู้ใช้บริการ ดังต่อนี้

นักศึกษา  สามารถยืมหนังสือได้ 7 เล่ม ระยะเวลาการยืม 15 วัน

อาจารย์ สามารถยืมหนังสือ ได้ 15 เล่ม ระยะเวลาการยืม 30 วัน

บุคลากร สามารถยืมหนังสือได้ 5 เล่ม ระยะเวลาการยืม 15 วัน

การสมัครสมาชิก แจ้งได้ที่บรรณารักษ์

บริการสืบค้นหนังสือผ่านระบบออนไลน์
* ใช้โปรแกรม Internet Explorer ในการค้นหาเท่านั้น

ที่ติดต่อ

E-Mail: library@arsomsilp.ac.th

ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์ 399 ซ.อนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้ามแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์: 02-490-4748-54 ต่อ 105 โทรสาร: 0-2490-4741

ขออภัยหากไม่ได้รับความสะดวกเว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงค่ะ

Share on Facebook89Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page