Blog

ร่วมสร้างครูปฐมวัยที่เข้าถึงการ “จัดการเรียนรู้อย่างลุ่มลึก” เรกจิโอ เอมีเลีย (Reggio Emilia Approach)

เมื่อวันที่  6-8 สิงหาคม 2560   สถาบันอาศรมศิลป์ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยสถาบันอาศรมศิลป์  ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย เรกจิโอ เอมีเลีย พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับ  คณะ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู กลุ่มจังหวัดตราด พะเยา ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช  จำนวน 75 คน  เรียนรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้มีความรู้และทักษะ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิด เรกจิโอ เอมีเลีย (Reggio Emilia Approach)  ระยะ  3 วัน

กิจกรรมเน้นการรับประสบการณ์ตรง ด้วยการเข้าชมและสังเกตการสอน  การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และในโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์  โรงเรียนรุ่งอรุณ  และ สถาบันอาศรมศิลป์  โดยทุก ๆ กิจกรรม จะมุ่มเน้นการสัมผัส สังเกต เรียนรู้ และสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ เพื่อนำเอาพฤติกรรมของครู ที่เปลี่ยนวิธีการสอน มาเป็นผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไร  ? และวิธีใดบ้าง อีกทั้งสิ่งที่สำคัญ คือ ความลุ่มลึกที่ว่านั้นจะเกิดขึ้นได้จริง “ครู” จะต้องเป็นผู้มีพฤติกรรมอย่างไรบ้างขณะอยู่ร่วมกับเด็ก

3 แนวทางสำคัญ สู่การเป็น “ครู” ผู้นำแห่งกระบวนการเรียนรู้อย่างลุ่มลึก

  • สังเกตการณ์พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กอย่างลุ่มลึก
  • เอื้อเฟื้อให้เกิดการเล่นซ้ำที่สนุกและท้าทาย ไปเพื่อการเรียนรู้ซ้ำ
  • บันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก ๆ อย่างจริงจัง ด้วยวิธีสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
“การดึงเอาผลงานของเด็กๆ ต่อยอดผันสู่การเรียนรู้อันเป็นโครงการเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ Project Based Learning เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตัวของเด็กเองซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จริงตั้งแต่ชั้นอนุบาล”

 

เรียนรู้อย่างลุ่มลึก  ตามแนวคิด เรกจิโอ เอมีเลีย
อาจารย์ ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ ขยายความในวงสนทนาว่า “ครู ผู้ปฏิบัติตามแนวการจัดการเรียนการสอน แบบ เรกจิโอ เอมีเลีย ครูจะเป็นผู้ใส่ใจอย่างจริงจัง เก็บสิ่งละอันพันละน้อยแห่งศักยภาพของเด็กมาบันทึกอย่างจริงจัง  เพราะสิ่งนั้น ๆ  ไม่ว่าจะเป็น  เส้น  สี  ภาพวาด กระทั่งสิ่งประดิษฐ์  หรือแม้แต่พฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง ล้วนเป็นดอกผลของการเรียนรู้

คุณครูจะเป็นนักสร้างสรรค์การเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่างต่อเนื่อง ดึงเอาผลงานของเด็กๆ ต่อยอดผันสู่การเรียนรู้อันเป็นโครงการเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่   Project Based Learning เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ด้วยตัวของเด็กเองซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จริงตั้งแต่ชั้นอนุบาล”

การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด แนวคิด เรกจิโอ เอมีเลีย จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดการนำเอาศักยภาพในตัวเด็ก มาพัฒนาการเรียนรู้โดยให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อ้างอิงผลงานจากกรณีศึกษา  การบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กๆ อย่างจริงจัง ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์หลากหลายจากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติดิเออร์ลี่เลินนิ่งเซนเตอร์ (Early Learning Center – ELC International School)  ในประเทศไทย มาเป็นตัวอย่างให้ได้ชม

 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
ทั้งหมดนี้ ทำให้คุณครูได้แรงบันดาลใจ เทคนิค วิธีการที่จะใช้เป็นแนวทางการสร้างสรรค์ จัดกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนของตนเอง ผุดแนวคิดใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อจะนำกลับไปทดลองทำในห้องเรียน การเข้าฝึกอบรมครั้งนี้ทำให้เห็นความสำคัญเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนอย่างลึกซึ้งจะทำให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างลุ่มลึกได้จริง ที่จะถือว่าเป็นการเรียนที่พัฒนาจากศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างแท้จริง        

สถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความสำคัญ
ต่อการจัดการศึกษา แบบองค์รวม (Holistic Education)
.
ติดตามข้อมูลการเรียนการสอนเพิ่มเติม

http://arsomsilp.ac.th/th/?p=6841
https://goo.gl/evGBdT
https://goo.gl/x6qcM7

 

สนใจเรียนรู้กิจกรรม
สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ (การศึกษาปฐมวัย)
สถาบันอาศรมศิลป์ เลขที่ 399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ : 02-490-4748-148 : admin_holistic@arsomsilp.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook65Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page