กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม (10 ต.ค.60)

กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม  (Conceptual Framework Holistic Education) ด้วยหลักการ Heart Hand  Head  ของสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์
4 สิงหาคม 2560

คุณลักษณะ-สมรรถนะของครูไทยในศตวรรษที่ 21 (Core Competency)

HEART
การพัฒนาคุณภาพภายในด้านคุณค่า (Core Value) ของความเป็นครู เพื่อให้ไปถึงความเป็นครูผู้มีหัวใจและมีจิตวิญญาณความเป็นครู คือ เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ ที่มุ่งพัฒนาศิษย์ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ที่มีความเมตตา กรุณา สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้และสร้างสรรค์ปัญญาได้อย่างเต็มศักยภาพของตนเอง

HEAD
การพัฒนาความรู้ที่จำเป็นสำหรับครู (Core Knowledge) เพื่อให้เป็นครูผู้มีความรู้และเชาว์ปัญญา กล่าวคือ มีความรอบรู้ทั้งในศาสตร์พื้นฐาน และมีความรอบรู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะของตน อย่างเท่าทันกระแสการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

HAND
การพัฒนาทักษะความเป็นครู (Core Skill) ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เป็น ครูผู้มีทักษะและเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ (pedagogy) กล่าวคือ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานในหมวด HEAD สู่การปฏิบัติการในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล

Share on Facebook25Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page